NI YW'R GWEITHLU YSGOL

Rydym ni'n fodelau rôl ac yn gefnogwyr yr holl ddysgwyr, ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu pob person ifanc â'r wybodaeth a'r sgiliau i fod yn ddysgwyr gydol oes. 

Fel rhan o'r gweithlu ysgol, rydym yn gallu gweithio mewn ystod eang o leoliadau gan gynnwys ysgolion meithrin (3-4), ysgolion babanod (3-7), ysgolion iau (7-11), ysgolion cynradd (3-11), ysgolion uwchradd (11-16), ysgolion pob oed (3-19), chweched dosbarth (16-19), ysgolion arbennig (3-19), ysgolion Cymraeg, ysgolion dwyieithog, ysgolion annibynnol ac unedau cyfeirio disgyblion (3-16).

Rydym yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu’n unigolion annibynnol, yn llawn brwdfrydedd, sgiliau ac uchelgais.

Mae ein swyddi yn cynnig amrywiaeth a gwobrau personol trwy effaith ein rolau. Gyda'n gilydd, rydym yn ysbrydoli ac yn cymell dysgwyr o bob oed, gan eu paratoi i fyw bywydau boddhaus fel aelodau gwerthfawr o'u cymunedau.

ADDYSGU

Fel athrawon, ein swydd yw tanio brwdfrydedd am ddysgu a chefnogi dysgwyr i gyflawni eu hamcanion a'u huchelgeisiau.

Dysgwch fwy

CYMORTH ADDYSGU

Fel gweithwyr cymorth addysgu, rydym yn cefnogi athrawon mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) i gyflawni'r canlyniadau gorau posib ar gyfer bob dysgwr.

Dysgwch fwy

ARWEINYDDIAETH

Rydym yn arwain ysgolion er mwyn creu'r amgylchedd gorau i ddisgyblion o bob oedran a chyfnod allweddol i ddarganfod sgiliau newydd ac i lwyddo'n ddiogel.

Dysgwch fwy

ATHRAWON CYFLENWI

Fel athrawon cyflenwi, rydym yn sicrhau bod addysgu mewn ysgolion ar draws Cymru yn gallu parhau bob dydd heb amhariad trwy gyflenwi absenoldebau staff yn dyddiol neu'n hirdymor.

Dysgwch fwy

EMMA & TOM YN SIARAD ADDYSGU

Mae Emma (TAR Drama Uwchradd) a Tom (TAR Cerddoriaeth Uwchradd) o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn sôn am bleserau gweithio gydag athrawon dan hyfforddiant, y celfyddydau mynegiannol, ac addysgu yn gyffredinol. Disgwyliwch drafodaethau dwfn, awgrymiadau lles, dathliadau a llawer mwy.

Find out more
Russell Ware
Athro Dylunio a Thechnoleg ac Arweinydd Tŷ
"I mi, roedd dod yn athro D.T yn ddi-amheuhaeth - roedd yn rhywbeth y gwnes i ei fwynhau yn yr ysgol. O fy safbwynt i, os byddwch chi'n dod yn athro Ysgol Uwchradd, mae angen i chi fod yn weithiwr proffesiynol ac angerddol am eich pwnc. Os ydych chi'n mwynhau'r hyn rydych chi'n ei ddysgu, yna bydd gennych chi'r diddordeb hwnnw a'r wybodaeth honno i helpu i symud disgyblion ymlaen a gwneud cynnydd, a dyna hanfod yr addysgu! Dyna wnaeth fy nghael trwy'r drws o ran gwybod fy mod i'n mynd i fod yn gwneud rhywbeth roeddwn i'n ei fwynhau. Mae'n bwysig oherwydd os oes gennych chi swydd rydych chi'n ei mwynhau, rydych chi'n ennill yn barod, onid ydych chi?"
Daniel Williams
Athro Cyflenwi
"Un o fy hoff amseroedd o'r dydd yw dosbarthu tystysgrif Seren y Dydd. Gallwch chi ddweud ei fod yn golygu cymaint i'r plant - maen nhw'n rhoi cymaint o ymdrech a gwaith caled fel eu bod nhw'n gallu gweld eu henw ar y dystysgrif. Pan welaf eu hwyneb bach yn goleuo ac yn gwenu pan maen nhw wedi cael eu dewis fel Seren y Dydd, mae'n gwneud i mi deimlo mor ysbrydoledig."
Seren Hâf Macmillan
Athrawes Gymraeg
"Yn ystod fy noson rhieni cyntaf yn y swydd, cefais ganmoliaeth a diolch gan rieni un o fy nisgyblion blwyddyn saith. Yn fy ngwersi, roeddwn i wedi ymgorffori cerddoriaeth Gymraeg a diwylliant poblogaidd, a ysbrydolodd y disgybl i ymgolli â diwylliant Cymru ym mhob agwedd ar eu bywyd, trwy wylio S4C, gwrando ar fandiau Cymru a chymryd rhan yn yr Eisteddfod. Roedd yn deimlad gwych derbyn canmoliaeth o'r fath, yn enwedig mor gynnar yn fy ngyrfa. Nawr mae’r disgybl hwnnw wedi blodeuo, ac mae ganddo gymaint o angerdd a diddordeb yn y Gymraeg fel pwnc. Mae'r foment honno yn bendant yn uchafbwynt fy ngyrfa."