NI YW'R GWEITHLU DYSGU SEILIEDIG AR WAITH

Ni yw'r arweinwyr yn ein meysydd dewisol, yn rhannu ein gwybodaeth a'n profiad i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr. Rydym yn darparu dysgwyr gyda'r offer sydd eu hangen arnynt i adeiladu sylfaen o wybodaeth, angerdd a sgiliau, dim ots pa lwybr maent yn dewis.

Mae ein dull ymarferol o ddysgu yn cyfuno theori ag ymarfer, gan annog dysgwyr i fod yn greadigol, i fentro a dod yn aelodau gwerthfawr o weithlu'r dyfodol. O sgiliau galwedigaethol a chyflogadwyedd i brentisiaethau, rydym yn cymryd ein dysgwyr ar daith y tu hwnt i ffiniau'r ystafell ddosbarth ac i mewn i’r gweithle i gyflawni'r canlyniadau gorau posib ar gyfer y dyfodol.

Oes diddordeb gyda chi mewn dysgu mwy am y gwahanol rolau sy'n bodoli mewn dysgu'n seiliedig ar waith yng Nghymru? Efallai eich bod chi'n chwilio am wybodaeth am y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i ddechrau (neu ddatblygu) gyrfa yn y sector? Os felly, ry'ch chi yn y man cywir.

Isod mae blas o'r rolau cyffrous sydd i'w cael yn y sector ôl-16, sy'n rhoi syniad i chi o'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau, a sut beth yw hi i weithio yn y rolau hyn.

ROLAU ADDYSGU A DYSGU

Rydym yn darparu cefnogaeth, asesiad a phrofiadau addysgu a dysgu gwerthfawr i ddysgwyr fel y gallant gyflawni'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i ddilyn eu breuddwydion.

Dysgwch fwy

ROLAU CYMORTH DYSGU

Rydym yn cefnogi dysgwyr trwy annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, hyrwyddo annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddatgelu eu potensial llawn.

Dysgwch fwy

ROLAU ARWEINYDDIAETH

Fel rheolwyr dysgu seiliedig ar waith, rydym yn hynod o arloesol a phrofiadol mewn ymgysylltu â chyflogwyr a deall anghenion strategol gweithlu Cymru yn ein maes. Rydym yn rhoi ein brwdfrydedd ar waith trwy hyrwyddo disgwyliadau uchel ar gyfer staff a myfyrwyr ym mhob agwedd o ddysgu seiliedig ar waith.

Dysgwch fwy

ROLAU CYMORTH BUSNES

Gan gynnwys amrywiaeth o rolau, ry'n ni'n darparu cefnogaeth gynhwysfawr yn ein meysydd perthnasol.

Dysgwch fwy
Ffion Evans
Cydlynydd Prentisiaethau Cenedlaethol
"Mae un o fy myfyrwyr yn fy ysbrydoli oherwydd ei bod hi bob amser yn gofyn am wneud mwy. Mae hi mor awyddus i ddysgu a rhoi cynnig ar bethau newydd - bob amser yn gofyn cwestiynau ac eisiau mynd i wraidd pethau a gwneud mwy o weithgareddau. Mae ei hangerdd dros ddysgu ac ehangu ei gwybodaeth wedi fy ysbrydoli i fod yn fwy agored ac ehangu fy ngorwelion."
ADODDAU DEFNYDDIOL
Dysgwch fwy am yr hyn mae'n golygu i weithio ym maes dysgu seiliedig ar waith yma.