NI YW’R GWEITHLU ADDYSG OEDOLION

Nid oes rhaid i addysg ddod i ben yn yr ysgol. Rydym yn dysgu yn barhaus ac yn addasu i heriau bywyd. Fel y gweithlu addysg oedolion, rydym wedi ymrwymo i gynorthwyo oedolion â chyflawni eu huchelgeisiau dysgu gydol oes. 

Mewn marchnad swyddi sy’n esblygu’n gyflym, mae ffocws helaethach ar y pwysigrwydd o  ddysgu sgiliau newydd i sicrhau bod ymgeiswyr yn parhau’n gystadleuol ac yn berthnasol. Rydym yn helpu oedolion (ôl-16) i ganfod y llwybr cywir at ddysgu ychwanegol. O ddysgwyr yn bwriadu mynd i mewn i gyflogaeth eto, newid gyrfa, cyrchu addysg bellach, neu hyd yn oed sefydlu busnes newydd, rydym yn darparu cyrsiau i roi cychwyn cryf i uchelgeisiau dysgwyr.  

Mae dysgu oedolion yn cynorthwyo datblygu sgiliau, yn gwella iechyd a lles, ac mae’n gatalydd ar gyfer ymgysylltu ac integreiddio cymdeithasol. Rydym am i bob dysgwr gael y cyfle i ennill y sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith sydd eu hangen arnynt i ffynnu. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob dysgwr, beth bynnag y bo’u cefndir neu amgylchiadau, yn teimlo wedi’u hannog a’u cynorthwyo trwy gydol eu cyrsiau cyfan. 

Mae pawb yn haeddu cyfle i gyflawni eu gwir botensial. Ymunwch â’r gweithlu addysg oedolion a helpwch ysbrydoli a a chynorthwyo dysgwyr newydd yn eich cymuned leol.  
 

 

TIWTOR OEDOLION


Rydym yn ysbrydoli ein dysgwyr sy’n oedolion trwy ddarparu rhaglenni dysgu penodol.
 

Dysgwch fwy

CYDLYNYDD CWRICWLWM DIGIDOL

Rydym yn gwella bywydau dysgwyr sy’n oedolion wrth ddysgu sgiliau digidol gwerthfawr iddynt. 

 

Dysgwch fwy

CYNORTHWY-YDD CLERIGOL

Trwy ddarparu cymorth gweinyddol, rydym yn helpu dysgwyr sy’n oedolion i gychwyn ar eu hastudiaethau. 

 

Dysgwch fwy
ADNODDAU DEFNYDDIOL
Dysgwch fwy am yr hyn mae'n golygu i weithio mewn addysg bellach yma.