BETH YW ARWEINYDD YSGOL?

Rydym yn helpu ysgolion i greu'r amgylchedd gorau er mwyn i ddisgyblion o bob oedran a chyfnod allweddol  i ddysgu a symud ymlaen yn effeithiol ac yn ddiogel.

Mae arweinwyr ysgol yn cynnwys prifathrawon, dirprwy benaethiaid, prifathrawon cynorthwyol, rheolwyr busnesau, penaethiaid blwyddyn a phenaethiaid adran, sy’n ffurfio uwch dimau rheoli a thimau arwain eraill mewn ysgolion.

Mae arweinwyr ysgol yn awyddus i greu timau llwyddiannus a gyrru perfformiad er budd disgyblion. Mae'n ofynnol i ni weithredu gyda phroffesiynoldeb ac uniondeb bob amser. Rhyngddom ni, mae arweinwyr ysgol yn derbyn ystod o gyfrifoldebau penodol dros feysydd megis datblygiad y cwricwlwm, dysgu ac addysgu, addysgeg, gofal bugeiliol a diogelu plant, data a systemau ac adnoddau dynol.

Rydym hefyd yn cydweithio ag ystod o randdeiliaid y tu hwnt i gatiau’r ysgol gan gynnwys teuluoedd, awdurdodau lleol, consortia gwella ysgolion rhanbarthol a mudiadau eraill.

Gall gweithwyr addysg proffesiynol ar bob lefel ddechrau derbyn cyfrifoldebau arwain a gwneud cynnydd mewn ysgolion. Mae rolau arwain ysgolion yn darparu llwybrau gwerthfawr a boddhaus, sy’n caniatáu cyfleoedd amrywiol ac atyniadol i ddatblygu eich gyrfa yn y sector addysg.

PRIFATHRO

Fel prifathrawon, ein gwaith ni yw arwain a rheoli ysgol yn effeithiol, gan drawsnewid yr amgylchedd addysgol yn un sy'n caniatáu i'r holl ddysgwyr a staff fod y fersiwn orau posib ohonynt eu hunain.

Dysgwch fwy

DIRPRWY BENNAETH

Fel dirprwy benaethiaid, ein gwaith ni yw cefnogi'r pennaeth wrth redeg yr ysgol o ddydd i ddydd, gan sicrhau ei bod yn diwallu anghenion yr holl ddysgwyr a staff. Fel aelodau o'r uwch dîm rheoli, rydym yn cynorthwyo i adolygu a datblygu polisïau a gweithdrefnau ysgolion.

Dysgwch fwy

PENNAETH CYNORTHWYOL

Fel penaethiaid cynorthwyol, ein gwaith ni yw cefnogi'r pennaeth i sicrhau bod amgylchedd yr ysgol yn lle croesawgar a llewyrchus i fod. Fel aelodau o'r uwch dîm rheoli, rydym yn rhannu nifer o'n cyfrifoldebau â dirprwy benaethiaid.

Dysgwch fwy