MAE AELODAU STAFF CYFLENWI YN ALLWEDDOL I ADDYSG YNG NGHYMRU

Rydym yn galluogi ysgolion yng Nghymru i barhau i ddarparu addysg o safon fyd-eang bob dydd, yn aml ar fyr rybudd.

Fel staff cyflenwi, rydym yn gweithio yn lle staff parhaol pan fyddant yn absennol o'r ysgol ac yn darparu parhad i ddysgwyr. Felly, os yw athro'n mynd ar gwrs hyfforddi, yn absennol oherwydd salwch neu i ffwrdd o'r gwaith ar gyfnod mamolaeth neu dadolaeth, rydym yn camu i mewn i sicrhau bod y dysgu'n parhau.

Mae staff cyflenwi yn cyflawni ystod eang o rolau dysgu a chymorth addysgu mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, lleoliadau ôl-orfodol, ysgolion arbennig, ac unedau atgyfeirio disgyblion ar draws Cymru. Mae'r sector yn amrywiol ac mae pobl yn dewis gweithio ar sail cyflenwi am ystod eang o resymau. Rydym wrth ein bodd a'r hyblygrwydd y mae gwaith cyflenwi yn ei gynnig yn ogystal â'r cyfleoedd i weithio mewn amrywiaeth o leoliadau ac ennill ystod o brofiad.

ATHRAWON CYFLENWI

Rydym yn weithwyr proffesiynol addysgu cymwys ac yn cyflewni yn lle athrawon a gyflogir yn barhaol o ddydd i ddydd ac yn hir dymor. Mae hynny'n golygu gallwn weithio mewn pum ysgol wahanol mewn un wythnos neu gyflewni ar gyfer absenoldeb hir dymor fel swydd famolaeth. Rydym yn sicrhau nad yw absenoldeb staff yn cael effaith negyddol ar gynnydd na chanlyniadau dysgwyr.

Dysgwch fwy

GWEITHWYR CYMORTH ADDYSGU CYFLENWI

Mae Gweithwyr Cymorth Adysgu Cyflenwi yn hanfodol i ddarparu parhad i ddisgyblion ac yn aml gofynnir i ni gweithio swyddi hirdymor. Rydym yn gweithio gyda disgyblion ar sail un i un, mewn grwpiau bach, neu'n gweithio gydag athrawon i gefnogi dosbarthiadau cyfan. Rydym yn gweithio mewn ddosbarthiadau prif ffrwd neu dosbarthiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn dibynnu ar ein dewisiadau a'n cymwysterau.

Dysgwch fwy

CYFLOGWYR STAFF CYFLENWI

Mae staff cyflenwi yng Nghymru yn cael eu cyflogi gan asiantaethau recriwtio addysg, ysgolion yn uniongyrchol, a chan awdurdodau lleol. Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn annog ysgolion yng Nghymru i ddefnyddio asiantaethau a benodwyd i gytundeb fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

DYSGU PROFFESIYNOL AR GYFER STAFF CYFLENWI

Mae ystod o adnoddau ac offer ar gael i gefnogi staff cyflenwi yng Nghymru i gynnal eu dysgu proffesiynol. Mae'r rhain yn gynnwys:

  • Cyrsiau sydd ar gael gan ddarparwyr cyrsiau sydd yn ymddangos ar Addysgwyr Cymru
  • Adnoddau sydd ar gael ar Addysgwyr Cymru
  • Dysgu proffesiynol a ddarperir gan asiantaethau cyflenwi
  • Hwb (i gofrestru ar gyfer cyfrif Hwb fel Athro Cyflenwi, cliciwch yma)
  • Pasbort Dysgu Proffesiynol sydd ar gael trwy eich cyfrif ar-lein ‘FyCGA’
ADNODDAU DEFNYDDIOL
Dysgwch fwy am yr hyn mae'n golygu i weithio fel staff cyflenwi yma.