BETH YW GWEITHWYR CYMORTH ADDYSGU?

Rydym yn cefnogi athrawon mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion ôl-orfodol ac ysgolion arbennig i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl i bob dysgwr.

Mae ein hyfforddiant, sgiliau, amynedd, ymrwymiad a thrugaredd yn caniatáu inni adeiladu perthnasoedd cadarnhaol gyda'r dysgwyr rydyn ni'n eu cefnogi. Nid yn unig yr ydym wedi ein hyfforddi'n dda, ond rydym hefyd yn angerddol ac yn ymroddedig i adnabod anghenion unigol pob dysgwr fel y gallant ffynnu.

Mae'r gwaith yr ydym yn ei wneud yn amrywio ac yn dibynnu ar anghenion yr ysgol, yr athrawon a'r dysgwyr cysylltiedig.

Weithiau, rydym yn cefnogi dysgwyr ar sail un i un mewn maes pwnc penodol, er mwyn eu helpu i oresgyn rhwystrau a llwyddo. Ar adegau eraill, rydym yn paratoi adnoddau dysgu gwerthfawr neu'n cymryd cyfrifoldeb dros ysgogi ac i ennyn diddordeb grwpiau bach o ddysgwyr o dan arweiniad a goruchwyliaeth yr athro.

Yn fwy na dim, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag athrawon i gefnogi ein dysgwyr gyda'u datblygiad addysgol a chymdeithasol, y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Mae amrywiaeth eang o rolau cymorth addysgu ar gael mewn ysgolion, gan gynnwys cynorthwywyr addysgu, Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU), arbenigwyr ymddygiad ac arbenigwyr anghenion dysgu ychwanegol (ALN).

Y CYMWYSTERAU BYDD EU HANGEN ARNOCH

Er mwyn bod yn weithiwr cymorth addysgu, mae'n debygol y bydd angen pum cymhwyster TGAU ar radd C neu uwch arnoch chi. Fel arfer bydd angen i'r cymwysterau TGAU yma gynnwys mathemateg a Saesneg a/neu Cymraeg.

Mi fydd nifer o ysgolion hefyd yn chwilio am dystiolaeth o sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd trwy brofiad gwaith perthnasol.

Chwilio darparwyr cymwysterau yma

SGILIAU DYMUNOL
  • sgiliau cyfathrebu cryf
  • amynedd, sensitifrwydd a disgresiwn
  • y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithio fel rhan o dîm effeithiol
  • y gallu i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
  • sgiliau gwrando da
  • sgiliau trefnu cryf
DISGWYLIADAU CYFLOG
Gall cyflogau gweithwyr cymorth addysgu amrywio yn dibynnu ar brofiad.
Mae'r cyflog a amlinellir isod wedi'i fwriadu fel canllaw.
Ystod cyflog:
£21500
-
£24000