MANYLION
  • Lleoliad: Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8YU
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 20 Mai, 2022 9:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro Gwyddoniaeth a Chydlynydd Rhifedd

Athro Gwyddoniaeth a Chydlynydd Rhifedd

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Hysbyseb – Athro Gwyddoniaeth a Chydlynydd Rhifedd
Mai 2022


Swydd: Athro Gwyddoniaeth a Chydlynydd Rhifedd

Pwynt/ Graddfa Cyflog: MPS2 - UPS3
CAD 2C (£4,937)

Cytundeb: Parhaol

Oriau: Llawn amser

Hysbyseb: 13eg o Fai 2022

Dyddiad Cau: 20fed o Fai 2022 (9:00yb)

Swydd i ddechrau: 1af o Fedi 2022

Mae'r Llywodraethwyr am benodi unigolyn cymwys a thalentog i ymuno â staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

Mae Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg wedi ei lleoli yn nhref y Barri ac yn gwasanaethu Sir Bro Morgannwg. Cyflawnwyd gwaith adeiladu ac adnewyddu sylweddol yn 2021 ac o ganlyniad mae’r cyfleusterau sydd ar gael i addysgu plant a phobl ifanc Y Fro drwy gyfrwng y Gymraeg yn fodern ac yn addas er mwyn eu paratoi i lwyddo yn y dyfodol.

Edrychwn am athro ac arweinydd rhagorol, sydd yn dangos angerdd tuag at y pwnc a chyrhaeddiad ein disgyblion.

Arwyddair yr ysgol yw ‘Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd’. Ein bwriad yw i adeiladu yn bellach ar lwyddiannau yr ysgol hyd yma ac i sicrhau fod pawb sy’n dysgu ac yn gweithio yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn derbyn y cyfleoedd gorau i gyrraedd pen eu mynydd personol.

Yr Adran Wyddoniaeth

Rydym yn adran lwyddiannus sy’n ymfalchïo yn ein canlyniadau TGAU a Safon Uwch. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’r disgyblion ac yn herio pob unigolyn i lwyddo yn y pwnc. Cynigir ystod eang o gyrsiau TGAU a Safon Uwch er mwyn diwallu anghenion pob un disgybl. Mae canran uchel yn astudio’r tair gwyddor ar wahan a nifer yn dilyn y cwrs Gwyddoniaeth Ddwyradd a’r cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol Ddwyradd. Mae’r pwnc yn hynod boblogaidd fel opsiwn yn y chweched dosbarth ac yn denu niferoedd uchel i’r cyrsiau Safon Uwch. Rydym wedi ymestyn ein darpariaeth dros y blynyddoedd diweddar i gynnig Peirianneg a Gwyddorau Meddygol fel opsiynau i gyd-fynd â Bioleg, Cemeg a Ffiseg.
Mae deg athro a dau dechnegydd yn yr adran a phawb yn gyfeillgar a chefnogol iawn o’i gilydd. Rydym yn cynllunio gwersi rhyngweithiol sy’n annog chwilfrydedd a diddordeb yn y pwnc, gyda phob aelod yn rhannu eu hadnoddau dysgu er mwyn cynnal safonau uchel yr adran. Cynigir ystod o weithgareddau allgyrsiol, gan gynnwys teithiau i Techniquest, yr Amgueddfa Genedlaethol, a nifer o gystadlaethau gyda’r RSC a Phrifysgol Caerdydd. Addysgir y gwersi mewn wyth labordy pwrpasol gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ym mhob ystafell.

Os hoffech fwy o fanylion neu sgwrs bellach ynglyn â’r cyfle euraidd yma, cysylltwch â Emily Denham yn y man cyntaf drwy ffonio 01446 450280 neu ebost ed@bromorgannwg.org.uk

Datganiad Diogelu
Mae Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed ac mae disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd.