MANYLION
  • Lleoliad: Penygraig, Rhondda Cynon Taf, CF401HQ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £18,487.00 - £29,238.00
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 31 Mai, 2022 5:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
TAR Cyflogedig - Athro Cymraeg

TAR Cyflogedig - Athro Cymraeg

Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Mae angen athrawon Cymraeg Uwchradd yn eich ardal chi. Gwnewch gais nawr i astudio i ddod yn athro.

I ddod yn athro, mae angen i chi ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy ddarparwr achrededig yng Nghymru. Bydd cwrs TAR arloesol y Brifysgol Agored yng Nghymru yn eich cymhwyso i weithio ar lefel ysgol uwchradd a gallwch ei astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, unrhyw le yng Nghymru.

Sut mae'r cwrs TAR yn gweithio?
Mae’r cwrs TAR yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb gyda mentoriaid a thiwtoriaid ymarfer a bydd yn cymryd dwy flynedd o astudio i’w gwblhau. Byddwch yn cael profiad o addysgu mewn dwy ysgol wahanol. Mae'r cymhwyster wedi'i gynllunio ar gyfer addysgu yng Nghymru ac ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru . Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd a bydd yn eich paratoi i ymuno â'r proffesiwn addysgu. Fel cymhwyster addysgu galwedigaethol, caiff ei achredu gan CGA (Cyngor y Gweithlu Addysg) a'i fonitro gan Estyn. Mae’r cyfuniad o sgiliau a phrofiad academaidd a seiliedig ar ymarfer yn ganolog i’r rhaglen, gan sicrhau eich bod yn gyfarwydd ag ‘ymarfer fel theori a theori fel ymarfer’.

Beth yw'r llwybr cyflogedig?
Gyda llwybr cyflogedig Y Brifysgol Agored yng Nghymru, byddwch yn astudio ar gyfer eich TAR tra'n gweithio'n llawn amser mewn ysgol. Bydd y rhan fwyaf o'r amser yn cael ei dreulio yn ysgol y cyflogwr, ond ym mis Mehefin a mis Gorffennaf ym mlwyddyn 1 byddai disgwyl i chi ymgymryd ag ail leoliad mewn ysgol bartner arweiniol. Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i ysgol uwchradd sy'n barod i'ch cymeradwyo. Caiff eich costau astudio eu talu gan grant hyfforddi gan Lywodraeth Cymru a bydd eich cyflog yn cael ei dalu gan yr ysgol rydych yn gweithio ynddi. Bydd y cyflog a gaiff myfyrwyr fel arfer yn cael ei osod ar isafswm y raddfa gyflog athrawon heb gymhwyso (£18,487 ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/2022). Uchafswm Cyflog yn dibynnu ar yr ysgol a phrofiad.

Pa gefnogaeth ydw i'n ei gael?
Er ein bod yn addysgu ein cwrs TAR trwy ddysgu o bell, mae llawer o gefnogaeth ar gael. Bydd gennych diwtor cwricwlwm a fydd yn arbenigwr yn eich maes dewis, a mentor yn yr ysgol a fydd yn rhoi cymorth a chyngor ymarferol. Yn ogystal, byddwch yn gallu siarad â Thîm Cymorth i Fyfyrwyr ymroddedig a all roi cymorth ac arweiniad i chi drwy gydol eich astudiaethau. Hefyd, gallwch gysylltu â chyd-fyfyrwyr trwy ein grwpiau trafod yn y modiwl. Yn ogystal, byddwch yn dod yn aelod o’n cymdeithas myfyrwyr gweithgar yn awtomatig pan fyddwch yn cofrestru. Fyddwch chi byth ar eich pen eich hun.

Rydym wedi cynllunio ein profiad dysgu i gyfuno hyblygrwydd a chyswllt rheolaidd. Byddwn yn rhoi'r help sydd ei angen arnoch i ddysgu yn y ffordd orau bosibl. Byddwch yn gallu astudio gartref, yn yr ysgol, neu wrth symud. Byddwch yn defnyddio ein hamgylchedd dysgu i gael mynediad at diwtorialau byw gorfodol, cynnwys modiwl fel gwerslyfrau, fideo a sain, a gweithgareddau ymarfer dysgu. Dyma lle byddwch hefyd yn rhyngweithio â thiwtoriaid a myfyrwyr eraill mewn fforymau ar-lein.

Sut i wneud cais
I gael rhagor o wybodaeth am cwrs TAR Y Brifysgol Agored yng Nghymru neu unrhyw elfennau eraill or gwybodaeth uchod, cyfeiriwch at y Prosbectws TAR yn yr adran dogfennau isod. Mae ffurflenni cais a chanllawiau ar sut i wneud cais ar gael yn www.openuniversity.co.uk/wales-PGCE or www.openuniversity.co.uk/cymru-TAR. Gallwch hefyd gyflwyno unrhyw ymholiadau i TAR-Cymru@open.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mai 2022 i ddechrau ym mis Hydref 2022.
JOB REQUIREMENTS
Er mwyn astudio’r llwybr TAR cyflogedig i ddod yn athro Cymraeg ysgol uwchradd, bydd angen i chi fodloni’r gofynion isod:
- Rhaid bod gennych gyfeiriad cartref yng Nghymru neu Loegr (rhaid i bob lleoliad ysgol ddigwydd mewn ysgol wladol yng Nghymru)
- Mae'n ofynnol i chi gael gradd anrhydedd yn y DU (neu gyfwerth) a rhaid i'ch gradd gynnwys cyfran sylweddol o'r pwnc yr ydych am ei addysgu
- TGAU Mathemateg neu Fathemateg-rhifedd Gradd B neu uwch (neu gyfwerth)
- TGAU Saesneg Iaith neu Gymraeg iaith gyntaf Gradd B neu uwch (neu gyfwerth). Neu, TGAU Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg Gradd B neu uwch (neu gyfwerth), ynghyd â TGAU Saesneg Iaith neu Gymraeg iaith gyntaf Gradd C neu uwch (neu gyfwerth).
- Profiad o weithio mewn amgylchedd ysgol/gyda phobl ifanc.

Yn ogystal, bydd angen i chi ddangos y canlynol:
- Tueddfryd, gallu a gwydnwch i gyflawni'r canlyniadau SAC gofynnol erbyn diwedd eich rhaglen TAR
- Rhinweddau personol a deallusol i ddod yn ymarferydd rhagorol
- Gallwch ddarllen yn effeithiol a chyfathrebu'n glir ac yn gywir mewn Saesneg a/neu Gymraeg llafar ac ysgrifenedig
- Sgiliau swyddogaethol personol mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol sy'n berthnasol mewn cyd-destun addysgu a dysgu proffesiynol (Bydd hyn yn cael ei werthuso trwy asesiad)

Yn ystod y broses ymgeisio bydd angen i chi wneud y canlynol:
- Gwneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i ddangos nad ydych neu nad ydych wedi cael eich gwahardd neu eich gwahardd rhag addysgu neu weithio gyda dysgwyr yn flaenorol, neu fod gennych gefndir troseddol a allai eich atal rhag gweithio gyda phlant neu bobl agored i niwed. Mae diogelu yn ofyniad cyfreithiol. Gwneir y gwiriad DBS gan gwmni allanol a bydd rhaid chi talu amdano.
- Cadarnhau eich bod yn deall y bydd angen i chi gwblhau cyfnod estynedig o amser mewn ail ysgol
- Bydd angen mynediad i gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy
- Bydd angen i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg fel Gweithiwr Cefnogi Ysgolion cyn dechrau ar y rhaglen.

Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i ysgol uwchradd sy'n barod i'ch cymeradwyo. Os ydych eisoes yn gweithio mewn ysgol nad yw ar hyn o bryd yn ysgol bartner y Brifysgol Agored, mae croeso i chi gyfeirio at y ddogfen ‘Meini Prawf ar gyfer cynnwys Ysgolion 2022’ sydd yn amlinellu sut gall eich ysgol ddod yn ysgol bartner. Caiff eich costau astudio eu talu gan grant hyfforddi gan Lywodraeth Cymru a bydd eich cyflog yn cael ei dalu gan yr ysgol rydych yn gweithio ynddi. Bydd y cyflog a gaiff myfyrwyr fel arfer yn cael ei osod ar isafswm y raddfa gyflog athrawon heb gymhwyso (£18,487 ar gyfer 2021/2022 blwyddyn academaidd). Uchafswm Cyflog yn dibynnu ar yr ysgol a phrofiad. Rydym hefyd yn cynghori myfyrwyr efallai y bydd gofyn iddyn nhw deithio o fewn dalgylch 1 awr o'u cyfeiriad cartref i fynychu eu lleoliad ysgol.