BETH YW CYNORTHWYYDD CYMORTH DYSGU?

Rydym yn amyneddgar, ac wrth law bob amser i wrando. Rydym yn mabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar unigolion, oherwydd mae’n bwysig i ni ein bod yn meithrin perthnasoedd cadarnhaol â’n dysgwyr fel y gallwn ddeall eu hanghenion penodol. P’un a yw’n golygu addasu adnoddau dysgu, neu dreulio amser yn esbonio tasgau a syniadau mewn ffyrdd sy’n cynorthwyo dulliau dysgu unigol a ffefrir, rydym yno i helpu dysgwyr, pryd bynnag maen nhw ein hangen ni.

Rydym yn cefnogi darparwyr a dysgwyr wrth annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, gan hyrwyddo annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddeall a chyflawni’r hyn y gallant ei wneud. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn cefnogi rhaglenni gofal personol dysgwyr, gan gynnwys darparu cymorth cymdeithasol, meddygol a symudedd.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr perthnasol i ddarparu cymorth ar sail anghenion unigol pob dysgwr, gan weithio â nhw i ddatgloi a chyflawni eu hamcanion gyrfaol.

Gall ein rolau fod yn gymhleth, ac mae gan lawer ohonom feysydd arbenigedd penodol. Mae hyn yn ein galluogi i roi cefnogaeth effeithiol i ddysgwyr ag ystod o anghenion dysgu ychwanegol. Mae’n bosibl y byddwn yn arbenigo mewn cefnogi anghenion dysgu ychwanegol penodol a defnyddio technoleg ddigidol i gefnogi dysgwyr. Weithiau, mae ein cymorth yn canolbwyntio ar les y dysgwyr.

Ar adegau, rhaid cymryd gofal i gadw cydbwysedd. Mae’n rhaid i ni roi adborth adeiladol yn ogystal â chanmoliaeth, oherwydd rydym eisiau ymgysylltu â dysgwyr ar bob lefel, a’u hannog a’u hysbrydoli i oresgyn rhwystrau a chyflawni eu gwir botensial.

* Gall y rôl hon gael ei hadnabod hefyd fel cynorthwyydd cymorth ychwanegol.

LLWYBRAU I MEWN I’R RÔL

Gall y rhain gynnwys:

 • Gweithio mewn ystod o rolau mewn diwydiant neu addysg
 • Rôl cynorthwyydd addysgu mewn ysgol

Y CYMWYSTERAU BYDD EU HANGEN ARNOCH

Fel arfer, bydd angen cymhwyster Lefel 3 o leiaf ar gynorthwywyr dysgu, neu brofiadau galwedigaethol cyfatebol, a bydd angen cymhwyster proffesiynol ar rai. Bydd llawer o golegau AB yn chwilio hefyd am dystiolaeth o sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd trwy brofiad perthnasol.

Mae’n bosibl y bydd angen cymwysterau penodol ar gyfer rhai rolau, er enghraifft, hyfforddiant mewn diogelu, neu mewn agweddau ar Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), h.y. Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol, neu ymwybyddiaeth o ddyslecsia.

Chwilio yma am ddarparwyr cymwysterau

SGILIAU A PHRIODOLEDDAU ALLWEDDOL AR GYFER Y RÔL

 • sgiliau cyfathrebu cryf
 • amynedd, sensitifrwydd a phwyll
 • y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithio fel rhan o dîm effeithiol
 • y gallu i annog ymddygiad cadarnhaol
 • sgiliau gwrando da
 • sgiliau mentora a hyfforddi
 • sgiliau trefnu cryf

 

 

 • hyder a gallu wrth ddefnyddio TGCh, gan gynnwys technolegau digidol, i gefnogi addysgu a dysgu
 • sgiliau Cymraeg – bydd y lefelau gofynnol yn amrywio, yn dibynnu ar y swydd, ond disgwylir ymrwymiad i’r Gymraeg ym mhob rôl (hyd yn oed os ydych ond yn datblygu eich sgiliau fel dechreuwr)
 • ymrwymiad i ddiogelu dysgwyr a phobl ifanc
 • ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

 

Chwiliwch yma am swyddi

CYFLEOEDD AR GYFER DATBLYGIAD

 

Gall y rhain gynnwys: