MANYLION
 • Lleoliad: Bridgend,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Arweinydd Profiad a Lles Myfyrwyr (Cymraeg yn hanfodol)

Arweinydd Profiad a Lles Myfyrwyr (Cymraeg yn hanfodol)

Coleg Penybont
Arweinydd Profiad a Lles Myfyrwyr (Cymraeg yn hanfodol)

Disgrifiad o'r swydd Arweinydd Profiad a Lles Myfyrwyr (Cymraeg yn hanfodol)
Graddfa gyflog 3/4: £21,740 - £25,818 y flwyddyn (pro rata)
Llawn amser, yn ystod y tymor yn unig (40 wythnos) a pharhaol
Bydd y cyflog gwirioneddol yn seiliedig ar y nifer o wythnosau a weithir yn ystod y flwyddyn academaidd

Pwrpas y Swydd: Hybu a hyrwyddo lles myfyrwyr trwy weithgareddau a digwyddiadau arloesol a diddorol. Sicrhau bod y coleg yn gynhwysol a bod myfyrwyr yn cael profiad sy'n eu galluogi i fod y cyfan y gallant fod. Byddwch yn sicrhau bod y cyfleoedd hyn ar gael i bob myfyriwr ar draws y Coleg ac yn hybu ymgysylltiad myfyrwyr â’r Gymraeg.

Meini prawf hanfodol
 • Siarad Cymraeg yn rhugl.
 • Record brofedig o weithio gyda phobl ifanc mewn grwpiau.
 • Gwybodaeth a phrofiad o gyflwyno gwybodaeth.
 • Gwybodaeth am rwydweithio ag unigolion ac asiantaethau.
 • Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o faterion sy'n effeithio ar oedolion ifanc.
 • Gwybodaeth am y rhwystrau wrth gynnig gweithgareddau ymgysylltu myfyrwyr a strategaethau i'w goresgyn.
 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth diogelu ac yn meddu ar gymhwyster Diogelu Lefel 1 neu 2 neu’n gweithio tuag ato.
I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Pam gweithio yng Ngholeg Penybont?

 • Cynlluniau sy’n gyfeillgar i deuluoedd
 • Rhaglen gymorth i gyflogeion ac amrywiaeth o wasanaethau cymorth llesiant
 • Cyfleusterau rhagorol ar y safleoedd, gan gynnwys siopau coffi
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu
 • 22ain safle ar y rhestr o’r ‘25 Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU’, 8fed yn y categori ‘Cwmnïau Gorau i Weithio iddynt yng Nghymru’ a 3ydd yn y DU yn y categori ‘Addysg a Hyfforddiant’ (2022)
Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion, a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd ac rydym yn gwarantu cyfweld â phawb sydd ag anabledd os yw eu cais yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder, mae’n bosibl y bydd gofyn am gyfweliad neu asesiad ail gam.