MANYLION
  • Lleoliad: Various locations in the Borough,
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Arweinydd Gofal Plant

Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Arweinydd Gofal Plant
Disgrifiad swydd
Mae cyfle newydd cyffrous wedi codi o fewn ein gwasanaeth gofal plant bywiog o ansawdd uchel, Dechrau’n Deg, ar gyfer Arweinydd Gofal Plant newydd. Bydd y swydd yn gontract 32 awr am gyfnod penodoltan 31 Mawrth 2025 gyda'r potensial i'w estyn yn amodol ar gyllid parhaus Dechrau'n Deg.

Mae angen i ni lenwi'r swydd hon cyn gynted â phosibl i gadw at ganllawiau Dechrau'n Deg, Rheoliadau Gofal Plant a Safonau Gofynnol Cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd oruchwylio gweithrediad dyddiol lleoliad gofal plant a rheoli tîm o staff gofal plant. Bydd yr Arweinydd wedi’i leoli’n bennaf yn un o’n lleoliadau ni, fodd bynnag, oherwydd natur y gwasanaeth, efallai y bydd angen i ddeiliad y swydd gynorthwyo lleoliadau Dechrau’n Deg eraill, sydd wedi’u lleoli ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae'r Arweinydd Gofal Plant yn gyfrifol am reoli tîm gofal plant er mwyn cyflwyno darpariaeth o ansawdd uchel; cynorthwyo ac annog ymgysylltiad rhieni/gofalwyr a phlant; monitro a gwerthuso cyfraddau presenoldeb a defnydd; sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl ofynion a safonau deddfwriaethol ar gyfer darpariaeth gofal plant cofrestredig; sicrhau amgylchedd cynhwysol a pharchus; cynorthwyo plant ag anghenion ychwanegol a datblygol, a gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth i gyflwyno'r rhaglen yn ddi-dor. Bydd yr Arweinydd yn cael ei gynnwys yn y cymarebau staffio.

Mae'n ofynnol i'r arweinydd fod yn gymwys i Lefel 3 gyda 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso. Rhaid ei fod bron â gorffen cyflawni, neu wedi cyflawni, cymhwyster Dysgu a Datblygu Gofal Plant Lefel 5 ar y Fframwaith Credydau a Chymwysterau (QCF) i gydymffurfio â Chanllawiau Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru.

Gweler y disgrifiad swydd a manyleb y person yn y dogfennau atodedig.

Ar ôl darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person, os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cysylltwch â Fiona Santos ar 07810438505

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'n ofyniad cyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu dogfennau priodol megis tystysgrif geni, pasbort neu drwydded waith yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.

Os ydych yn cael unrhyw anhawster i wneud cais ar-lein, cysylltwch â webrecruitment@caerphilly.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Mae'r swydd hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a bydd proses sgrinio gynhwysfawr yn cael ei gynnal ar bob ymgeisydd llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad manylach gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.