MANYLION
  • Lleoliad: Caerau Primary School,
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athrawes - Ysgol Gynradd Caerau

Athrawes - Ysgol Gynradd Caerau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Athrawes - Ysgol Gynradd Caerau
Disgrifiad swydd
Mae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Caerau yn dymuno penodi athro/athrawes llawn cymhelliant i ddechrau ym mis Ionawr 2024 neu cyn gynted â phosibl ar ôl hynny. Bydd y swydd mewn dosbarth arsylwi ac asesu mewn ysgol brif ffrwd, i ddysgwyr ag anghenion cymhleth.

Bydd angen i'r athro/athrawes a benodir feddu ar brofiad o addysgu disgyblion ag anghenion ychwanegol a dangos arfer rhagorol yn yr ystafell ddosbarth. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus feithrin perthnasoedd ystyrlon gyda rhieni/gofalwyr ac asiantaethau allanol.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 29 Tachwedd 2023                   

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Manteision gweithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr