MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend Campus,
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Darlithydd Celfyddydau Perfformio (Actio)

Coleg Penybont
Darlithydd Celfyddydau Perfformio (Actio)

Disgrifiad o'r swydd Darlithydd Celfyddydau Perfformio (Actio)

0.7 a Chyfnod Penodol hyd at 30ain Mehefin 2024

Digymhwyster: £22,904 - £27,030 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: £29,162 - £45,077 y flwyddyn (pro rata)

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont i Ddarlithydd Celfyddydau Perfformio rhan amser ymuno â’n tîm Celfyddydau arbennig ar sail cyfnod penodol.

Bydd gennych wybodaeth am ymarferwyr actio, er enghraifft Stanislavski, Brecht, Strasberg ac ati. Ynghyd a gwybodaeth am fanylebau ac asesiadau UAL. Bydd gennych ddealltwriaeth hanesyddol a chyd-destunol o hanes a datblygiad y diwydiant theatr a gwybodaeth am hyfforddiant actio. Bydd hefyd gennych brofiad o gyfarwyddo/cynhyrchu cynhyrchiad/perfformiadau.

Gofynnwn fod gennych chi wybodaeth am gyflwyno cwricwlwm AB, ynghyd ȃ gradd Actio neu gyfwerth. Dylech hefyd feddu ar dystysgrif TAR (neu fod yn barod i'w chael) a bod â sgiliau rhyngbersonol rhagorol gan gynnwys y gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr.

Os ydych chi'n angerddol am ysbrydoli ac ysgogi pob dysgwr, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig / boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont yn deall gwerth darparu gwasanaethau yn Gymraeg a'r angen i dyfu ei weithlu dwyieithog. Rydym felly’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos sgiliau Cymraeg da. Nodwch yn eich datganiad personol a yw’n well gennych i’ch asesiad/cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.