MANYLION
 • Lleoliad: Noted in the Job Description,
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: gweithio hyblyg
 • Math o gyflog: Fesul awr
 • Salary Range: £14.00 - £17.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Aseswr Dysgu yn y Gweithle - Gofal Plant a Cynorthwyydd Addysgu

Grwp Llandrillo Menai
Golyga'r swydd hon fod yn gyfrifol am recriwtio, cadw a rheoli llwyth achosion safonol o ddysgwyr sydd wedi dewis cofrestru ar gymwysterau Gofal Plant a Cynorthwyydd Addysgu.

Mae'r Asesydd yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant, asesu, a sicrhau ansawdd gwaith y dysgwyr. Bydd yr asesydd yn goruchwylio dealltwriaeth a chymhwysedd ymarferol y dysgwyr yn y gweithle.

Bydd disgwyl i'r aseswr recriwtio, cefnogi ac annog gweithgareddau marchnata yn unol â maes y Rhaglen, ac ymgysylltu â digwyddiadau ymgysylltu â chyflogwyr ar gyfer amrywiaeth o gymwysterau mewn Gofal Plant, Cynorthwywyr Addysgu a Gwaith Chwarae a chefnogi cyd-aseswyr. Mae'n rhaid i'r aseswr gefnogi a monitro cynnydd y dysgwyr a chwblhau'n amserol, a mynychu cyfarfodydd Maes Rhaglen a safoni.

O ddydd i ddydd bydd y swydd yn golygu cyfarfod â dysgwyr a chyflogwyr mewn lleoliadau gwaith gwahanol. Ar y cyfan, bydd hyn yn digwydd yn ddigidol ond bydd peth teithio'n ddisgwyliedig, gan weithio'n annibynnol i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion cymwysterau.

Bydd gofyn i'r asesydd feddu ar y sgiliau i gynllunio ymweliadau mewn modd rhesymegol o ran cyfyngu ar deithio a gwneud y defnydd gorau o amser. Yn ogystal, bydd yn darparu adnoddau a chefnogaeth i fodloni anghenion unigol pob dysgwr yn ei ddewis iaith.

Bydd yr asesydd yn cynrychioli tîm aseswyr Gofal Plant Busnes@GLLM a bydd disgwyl iddo hyrwyddo'r cyrsiau a gynigir er mwyn annog dysgwyr i gofrestru arnynt. Byddai'r gallu i addysgu grwpiau bach mewn sesiynau gweithdy ym maes gwasanaethau i gwsmeriaid, y cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol yn fanteisiol. Bydd yr asesydd yn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir i'r dysgwyr:
 • O'r ansawdd uchaf posibl
 • Yn darparu gwerth am arian
 • Yn diwallu anghenion y cyflogwr ac anghenion y myfyrwyr sy'n derbyn hyfforddiant
 • Yn adlewyrchu cenhadaeth, gwerthoedd ac amcanion y coleg
Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/116/23

Cyflog
£16.00 - £17.37 yr awr, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
 • Wedi ei nodi yn y Swydd Ddisgrifiad

Hawl gwyliau
Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y raddfa gyflog a nodir

Patrwm gweithio
Hyd at 14.5 awr yr wythnos (Patrwm gwaith i'w gytuno yn ddibynnol ar argaeledd)

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Math o gytundeb
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau
27 Tach 2023
12:00 YH(Ganol dydd)