MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun:
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Gweithiwr Ieuenctid – Datblygu Ieuenctid

Gweithiwr Ieuenctid – Datblygu Ieuenctid

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Gweithiwr Ieuenctid - Datblygu Ieuenctid
Disgrifiad swydd
4 awr yr wythnos

Yn ystod tymor yr ysgol

Mae cyfle cyffrous wedi'i greu yn ein gwasanaeth Datblygu Ieuenctid i ddarparu cymorth mynediad agored i bobl ifanc Pen-y-bont ar Ogwr. 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am hwyluso darpariaeth a arweinir gan anghenion sy'n diwallu anghenion pobl ifanc yn unol â'r pum nod yn Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru.  
Gall y swyddi gynnwys o leiaf 1 noswaith yr wythnos a gweithio ar benwythnosau yn achlysurol.  Mae'n ddymunol i ddeiliaid y swydd feddu ar drwydded yrru ddilys lawn.
Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ar y stryd yn ôl anghenion y gwasanaeth.
Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.
Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.
Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad Cau: 23 Tachwedd 2023 
Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 27 Tachwedd 2023
Dyddiad y Cyfweliad: 4 Rhagfyr 2023
Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person