MANYLION
  • Lleoliad: Ystrad Mynach,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cydlynydd Lleihau Ynni a Gwastraff

Cydlynydd Lleihau Ynni a Gwastraff

Coleg Y Cymoedd
Cydlynydd Lleihau Ynni a Gwastraff
Swydd ddisgrifiad
Fel y Cydlynydd Lleihau Ynni a Gwastraff byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i'r tîm rheoli Ystadau a Chyfleusterau ar gyfer pob agwedd ar wasanaethau contract ynni a gwasanaeth ar draws pob safle. Byddwch hefyd yn ymgymryd â'r gwaith o gydlynu a dosbarthu gwybodaeth a data sy'n ymwneud â defnydd o ynni a gwastraff a gynhyrchir ar gyfer y Rheolwyr Ystadau er mwyn adrodd a mesur yn erbyn targedau defnydd/lleihad y cytunwyd arnynt

Gwybodaeth   Bellach:

 

Mae   angen i staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am hyrwyddo lles y dysgwr.

 

Ymgymryd   ag   unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y mae'r Coleg yn gofyn amdanyn nhw, naill ai yn eich prif weithle neu yn adeiladau eraill y Coleg, sy'n gymesur â gradd a chyfrifoldebau'r rôl.

 

Cydnabyddir y gall dyletswyddau a chyfrifoldebau pob swydd newid o bryd i’w gilydd a gellir diwygio disgrifiadau swydd mewn ymgynghoriad â deiliad y swydd i adlewyrchu’r newidiadau hynny sy’n gymesur â’r rôl.

 

Canllawiau Cais:

 

Yn unol â Pholisi Recriwtio’r Coleg, byddwn yn defnyddio’r Fanyleb Person i greu rhestr fer o blith yr ymgeiswyr. Dylech gynnig tystiolaeth o sut rydych yn bodloni’r holl Feini Prawf Hanfodol a amlinellir yn y Fanyleb Person, a’r Meini Prawf Dymunol os yw hynny’n berthnasol. Dylech gynnig tystiolaeth ysgrifenedig ar sut rydych yn bodloni pob un o’r Meini Prawf Hanfodol (a Dymunol os yw hynny’n berthnasol). Yn yr adran ‘Gwybodaeth Bellach’, dylech nodi tystiolaeth am sut rydych yn bodloni’r meini prawf yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y Fanyleb Person.

 

Noder, mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau yn dod i law

 

Cyswllt:

 

Am unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, cysylltwch â   careers@cymoedd.ac.uk