MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend,
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Hydref, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Dysgu Seiliedig ar Waith

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Dysgu Seiliedig ar Waith

Coleg Penybont
Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Dysgu Seiliedig ar Waith

Disgrifiad o'r swydd Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Dysgu Seiliedig ar Waith
Llawn Amser (37 awr yr wythnos)

Graddfa gyflog 4 (pwyntiau 21 - 24) : £22,938 - £25,454 y flwyddyn


Fe fyddwch yn ymgymryd ag ymweliadau i adolygu prentisiaid ar gyfer adran Dysgu Seiliedig ar Waith Coleg Penybont a darparwyr hyfforddiant cysylltiedig eraill. Bydd gennych gymwysterau Saesneg a Mathemateg TGAU gradd C neu uwch, NVQ Lefel 3, a gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio mewn amgylchedd academaidd, diwydiannol a masnachol. Gyda sgiliau cyfathrebu gwych, byddwch yn monitro ac yn adrodd ar weithgareddau'r prentisiaid mewn amrywiaeth o ysgolion a darparwyr DSW.

I weld pecyn gwybodaeth y swydd, cliciwch yma.

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Ymarferydd Seiliedig ar Waith gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont yn deall gwerth darparu gwasanaethau yn Gymraeg a'r angen i dyfu ei weithlu dwyieithog. Rydym felly’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos sgiliau Cymraeg da. Nodwch yn eich datganiad personol a fyddai’n well gennych i’ch asesiad/cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd ac rydym yn gwarantu cyfweliad i unrhyw un sydd ag anabledd os yw eu cais yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd, a byddwn yn eu hystyried ar sail eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol drwy gydol y broses recriwtio.

Noder efallai y bydd gofyn am gyfweliad neu asesiad ail gam.