MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gweithiwr Arweiniol - Datblygiad ieuenctid - Tymor Penodol

Gweithiwr Arweiniol - Datblygiad ieuenctid - Tymor Penodol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Gweithiwr Arweiniol - Datblygiad ieuenctid - Tymor Penodol
Disgrifiad swydd
Cyfnod Penodol (hyd at 31 Mawrth 2025 i ddechrau)

37 awr yr wythnos

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â phrosiect newydd Pen-y-bont ar Ogwr - Ysbrydoli i Gyflawni+ a sefydlwyd yn ddiweddar. Mae'r prosiect o dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac yn cwmpasu'r 10 awdurdod lleol ym Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn ceisio darparu cymorth i bobl ifanc 11 – 24 oed sydd wedi'u nodi fel rhai sy'n wynebu problemau lluosog a chymhleth sy'n rhwystrau iddynt ymgysylltu â'u llwybr addysgol, hyfforddiant neu gyflogaeth o ddewis.

Rydym am recriwtio aelod o staff cymhelliant a phrofiadol i ymuno â thîm prosiect Ysbrydoli i Gyflawni+.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgysylltu'n rhagweithiol â phobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio o'r ysgol, coleg a hyfforddiant ac yn cynnal perthynas â nhw â'u teuluoedd yn fwy eang, fel y bo'n briodol.

Gan weithio'n agos gyda'r Cydlynydd Ymgysylltu a Datblygu, Rheolwr Ardal Ymyrraeth Gynnar a sefydliadau addysgol allanol, bydd deiliad y swydd wedi'i leoli fel rhan o'r Ganolfan Ardal Ganolog, ac yn hynny o beth dylai feddu ar y gallu i weithio fel tîm, ond hefyd yn ôl ei gymhelliant ei hun gan weithio i gynorthwyo pobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol a hyfforddi.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Datgeliad Manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Gall y swydd gynnwys uchafswm o 4 noswaith yr wythnos a gweithio ar benwythnosau yn achlysurol.  Mae'n hanfodol i ddeiliad y swydd feddu ar drwydded yrru ddilys lawn.

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad Cau: 28 Medi 2023

Disgrifiad Swydd & Manyleb Person