MANYLION
 • Lleoliad: Coleg Cambria,
 • Testun: Amaethyddiaeth ac Astudiaethau Anifeiliaid
 • Cytundeb:
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd Amaethyddiaeth        CC/2457

Darlithydd Amaethyddiaeth CC/2457

Coleg Cambria
Proffil Swydd
Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Coleg Cambria: Cyflwyniad
Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. A ninnau eisoes wedi cael dyfarniad ‘Rhagorol’ yn ein harolygiad diweddar gan Estyn ac wedi ennill Gwobr Aur Iechyd yn y Gweithle y Safon Iechyd Corfforaethol, rydym yn teimlo ein bod wedi cael dechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a’r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy’n ehangu ac yn gwella’n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio’ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i‘n campfeydd, ein salonau a’n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi’u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu’n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi’r dechrau gorau i’n myfyrwyr i’w gyrfaoedd ac yn helpu’r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo’r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.
Crynodeb o'r Swydd
Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth…

Teitl y Swydd: Darlithydd Amaethyddiaeth

Lleoliad: Llysfasi

Math o Gontract: Parhaol, Rhan Amser (0.4FTE, 14.8 awr yr wythnos)

Graddfa Gyflog: £29,162 - £45,077 (Pro Rata) (Mae pwyntiau ystod cyflog uwch UP2 ac UP3 yn amodol ar dystiolaeth o ddilyniant blaenorol i'r Golofn Gyflog Uwch)

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd Amaethyddiaeth i ymuno â’n tîm Cyrsiau’r Tir. Bydd y swydd hon wedi’i lleoli ar ein safle Llysfasi ac mae angen siaradwr Cymraeg.

Fel Darlithydd byddwch yn addysgu ac ysbrydoli ein dysgwyr wrth gyflwyno ystod o bynciau amaethyddol gan gynnwys hwsmonaeth da byw, cynhyrchu da byw gydag arbenigedd defaid ac arallgyferirio ar ffermydd. Mae ein safle Llysfasi wedi’i leoli ar fferm weithiol, gyda’r fantais o allu cyrchu’r dechnoleg ddiweddaraf yn ogystal â gweithio mewn lleoliad hardd.

Byddwch yn addysgu yn ôl amserlen, paratoi deunydd dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, ac yn cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau pan fo angen. Byddwch yn darparu arweiniad addysgol, cynorthwyo a chynnig cwnsela myfyrwyr wrth gymryd rhan mewn marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cwrs.

Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid eraill o feysydd busnes eraill o ran adnoddau, datblygu cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill, wrth gwblhau a chynhyrchu dogfennaeth i derfynau amser y cytunwyd arnynt, gan gynnwys; cofrestrai, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cwrs, dogfennaeth dadansoddi cwrs, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Bydd gennych ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, a bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo’r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Mae angen i chi arddangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi. Dylech fod yn agored ac ymatebol i anghenion eraill a gallu addasu’n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Gofynion Hanfodol
 • Bod â chymhwyster Lefel 5 mewn Amaethyddiaeth o leiaf neu bwnc perthnasol addas.
 • Yn ddelfrydol byddwch yn athro cymwys gyda naill ai TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407 neu fod yn barod i weithio tuag at un ohonynt.
 • Profiad mewn cynhyrchu da byw gydag arbenigedd defaid
 • Gallu cyfathrebu yn rhugl (yn ysgrifenedig ac ar lafar) drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, aelod cadarn o dîm, arddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.
 • Gallu defnyddio rhaglenni Google a defnyddio’r we a’r rhyngrwyd.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae hyrwyddo’r Gymraeg yn rhan hanfodol o’n gwaith. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno cais yn Gymraeg. Nid ydym yn trin cais a gyflwynwyd yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a chyflwynwyd yn Saesneg.

Bydd ffurflenni cais, deunydd esboniadol, gwybodaeth am y broses gyfweld a dulliau asesu a disgrifiadau swydd i gyd ar gael yn Gymraeg.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grwp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Byddai gofyn i chi hefyd gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg fel Athro Addysg Bellach.

Fel arfer mae swyddi'n cael eu hysbysebu gydag ystod cyflog. Os cewch gynnig swydd yn y coleg, bydd profiad perthnasol yn cael ei ystyried er mwyn pennu eich cyflog cychwynnol.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.
Buddion
Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda’r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth estynedig