MANYLION
  • Lleoliad: Crosskeys, Caerphilly, NP11 7ZA
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Gorffen: 05 July, 2024
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £20.49 - £40.30
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Darlithydd Telir Awr – TGAU Saesneg (Aseswr Llafaredd)

Darlithydd Telir Awr – TGAU Saesneg (Aseswr Llafaredd)

Coleg Gwent
Oriau i'w cadarnhau yn y cyfweliad

Cyfnod Penodol – 05/07/24

Mae ein coleg yn gwerthfawrogi pwysigrwydd ac arwyddocâd adeiladu sgiliau llafaredd ein dysgwyr. Gyda llefaredd yn rhan hanfodol o’n cwrs TGAU Saesneg Iaith, rydym yn chwilio am ddarlithwyr Saesneg profiadol sydd â gwybodaeth allweddol am gydran Llafaredd Uned 1.

Byddwch yn cydlynu, asesu a marcio elfennau trafodaeth a chyflwyniad y dysgwyr sy'n rhan o'r cymhwyster TGAU Saesneg Iaith. Byddwch yn cysylltu â'r Tîm Saesneg, timau cwrs a dysgwyr i wneud apwyntiadau gyda dysgwyr i gynnal eu trafodaeth neu gyflwyniad. Bydd disgwyl i chi asesu a graddio gwaith y dysgwyr a chofnodi hyn ar draciwr canolog.

Bydd gofyn i chi weithio rhwng Hydref 2023 a Chwefror 2024 i gyflawni’r rôl a disgwylir i chi weithio ar wahanol gampysau yn ystod yr wythnos i sicrhau bod yr asesiadau’n cael eu cwblhau. Gall yr ymgeisydd llwyddiannus hawlio costau teithio.

Os ydych yn athro Saesneg profiadol, neu’n rhywun sy’n chwilio am waith rhan amser, rydym yn awyddus i glywed gennych. Dylech fod yn athro cymwysedig a phrofiad o addysgu TGAU Saesneg Iaith a bod â strategaethau arloesol i ennyn diddordeb dysgwyr i gyflawni eu llawn botensial. Mae profiad o asesu TGAU Saesneg Uned 1 Llafaredd yn hanfodol.

Mae sgiliau trefnu a chyfathrebu da iawn yn bwysig i'r rôl hon, gyda'r gallu i gwrdd â therfynau amser a meithrin perthynas dda â chydweithwyr a dysgwyr.

Mae dealltwriaeth o asesu ar gyfer dysgu a safoni safoni mewnol hefyd yn hanfodol.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg os yn briodol.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Yn Coleg Gwent, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n croesawu amrywiaeth ac sy’n hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sail i hyn a byddwn yn glynu wrthi ar bob cam o’r broses recriwtio.

Ein nod yw sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn wedi’u hymgorffori yn ein hymarferion gwaith o ddydd i ddydd gyda’n dysgwyr, ein cydweithwyr a’n partneriaid.

Rydym yn gwybod mai’r timau mwyaf llwyddiannus yw’r timau mwyaf amrywiol. Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn sail i’n diwylliant yn Coleg Gwent. Rydym yn dymuno i bob unigolyn deimlo’n hyderus, teimlo’n falch a theimlo ei fod yn gallu bod ei wir hunan yn y gwaith.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad gwrth-hiliaeth a chynyddu amrywiaeth yn y Coleg trwy chwalu rhwystrau a chefnogi pob aelod o staff i gyrraedd ei botensial. I sicrhau cynrychiolaeth well yn ein gweithlu, croesawn geisiadau, yn benodol, gan grwpiau lleiafrifol gan gynnwys pobl dduon, pobl Asiaidd, a phobl o leiafrifoedd ethnig, menywod, pobl LGBTQ+, pobl anneuaidd a phobl gydag anableddau. Gyda’n gilydd, rydym yn parhau i greu gweithle sydd, nid yn unig, yn dathlu lleisiau amrywiol ein cydweithwyr, ond sydd, hefyd, yn cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siarad ieithoedd eraill a phawb, beth bynnag eu hoedran, statws priodasol neu bartneriaeth sifil (un rhyw neu ddau ryw), nam neu gyflwr meddygol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd, yn unol â’n Polisi Cyfleoedd Cyfartal. Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddïo ar gael.

Rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac rydym wedi ymlynu wrth y Grŵp Arweinyddiaeth Pobl Dduon. Mae 6 Rhwydwaith Staff a noddir gan y Bwrdd (Enabled, Men’s Alliance, Women Together, Cynefin, LGBTQ+ a Race Alliance) yn allweddol o ran cefnogi’r gwaith hwn a darparu cymorth i gymheiriaid.

Beth sy’n dod â ni ynghyd?

Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o gynhwysiant sy’n grymuso ein pobl i ffynnu ac sy’n meithrin ymdeimlad o berthyn.

I gefnogi’r Coleg i fod yn gymuned sy’n llawn parch, mae gennym grŵp llywio Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwrandewch ar ein Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn siarad am y rhesymau eu bod mor angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – Dolen yn y ddogfen ynghlwm.

Mae eich lles o bwys

Mae eich lles yn bwysig i ni. Rydym yn dymuno sicrhau y gallwch chi wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a chyrraedd eich potensial llawn. Mae rhaglen o weithgareddau lles drwy gydol y flwyddyn ac mae’r ap Headspace ar gyfer yr holl staff yn sail i hynny. Mae’n cynnwys detholiad amrywiol o fyfyrdodau ar gyfer anghenion dechreuwyr a’r rhai mwy profiadol. Hefyd, mae gennym ni Bartneriaid sy’n hyrwyddwyr iechyd meddwl hyfforddedig a mynediad cymorthdaledig at gampfa. Rydym yn benderfynol o greu amgylchedd sy’n cefnogi iechyd meddwl ac iechyd corfforol pawb.

Manteision gweithio i Goleg Gwent

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion i weithwyr – gweler y ddogfen atodedig

Dyddiad Cau: 24/09/2023

Dyddiad Cyfweliad: 03/10/2023