MANYLION
 • Lleoliad: Bridgend,
 • Testun: Tiwtor
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Fesul awr
 • Salary Range: £22.00 - £24.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Tiwtor Marchnata Digidol CIM Achlysurol

Tiwtor Marchnata Digidol CIM Achlysurol

Coleg Penybont
Tiwtor Marchnata Digidol CIM Achlysurol

Disgrifiad o'r swydd Tiwtor Marchnata Digidol CIM Achlysurol
£23.50 yr awr

Oes gennych chi wybodaeth a phrofiad fel marchnatwr digidol yr hoffech chi eu rhannu? Rydyn ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig cryf ei gymhelliant i rannu ei sgiliau a’i brofiad o’r diwydiant â myfyrwyr sy’n dilyn cymhwyster Lefel 3/4 mewn marchnata digidol ar hyn o bryd.

Eich Tasgau:
 • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhannu profiad o’r diwydiant; gan drosglwyddo eich sgiliau a’ch gwybodaeth i’r rhaglenni dysgu ac asesiadau.
 • Goruchwylio man gweithio i sicrhau diogelwch.
Gofynion y Rôl:
 • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill
 • Ethig gwaith rhagweithiol
 • Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
 • Gradd mewn marchnata neu gymhwyster cyfwerth
 • Tystysgrif Hyfforddi Athrawon 7307 C&G neu PTLLS neu gyfwerth neu allu profedig i ddysgu ar y lefel yma.
 • Profiad o ddysgu cymwysterau proffesiynol/galwedigaethol.
 • Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.
Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y Pecyn Gwybodaeth Swydd

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig gyfer gweithlu plant ac oedolion.

Mae Coleg Penybont yn deall gwerth darparu gwasanaethau yn Gymraeg a'r angen i dyfu ei weithlu dwyieithog. Rydym felly’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos sgiliau Cymraeg da. Nodwch yn eich datganiad personol a yw’n well gennych i’ch asesiad/cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg.

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.