MANYLION
  • Lleoliad: Merthyr Tydfil,
  • Testun: Athro
  • Oriau: Part time
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

YSGOL GYNRADD PANTYSALLOG - ATHRO 2.5 DIWRNOD

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
YSGOL GYNRADD PANTYSALLOG

SWYDD DYSGU RHAN-AMSER (2.5 diwrnod)

£29,278 - £45,085 Cyfwerth ag Amser Llawn

GRADDFA GYFLOG ATHRAWON
CONTRACT TYMOR PENODOL - Blwyddyn

I ddechrau Tymor yr Hydref 2023 (yn aros cliriad diogelu).
Mae Llywodraethwyr yr ysgol hapus, lwyddiannus hon yn ceisio penodi dau athro uchelgeisiol, brwdfrydig ac arloesol gyda sgiliau rheoli dosbarth a rhyngbersonol rhagorol.

Dylai pob un o'r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn:
yn angerddol am addysg ac yn meddu ar yr ymrwymiad a'r egni i arwain maes cwricwlwm sy'n galluogi pob plentyn i lwyddo yn ei ddysgu.
Meddu ar wybodaeth ymarferol ragorol o'r Cwricwlwm Cynradd a dealltwriaeth o “Cwricwlwm i Gymru - Cwricwlwm am Oes.”
Bod yn ymarferydd dosbarth rhagorol sy'n ysbrydoli ac yn annog plant i gyrraedd eu llawn botensial trwy brofiadau dysgu o ansawdd uchel.
Meddu ar y gallu i ysgogi, herio a chefnogi eraill.
Arddangos sgiliau cyfathrebu rhagorol i weithio'n effeithiol mewn partneriaeth â staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol.
Meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth ragorol o ddatblygu sgiliau ac addysgeg.
Meddu ar y gallu i ddefnyddio TGCh yn effeithiol i gyflwyno addysgu a dysgu o ansawdd uchel.
Meddu ar y gallu i ddatblygu dwyieithrwydd (Cymraeg fel ail iaith).
Meddu ar brofiad o strategaethau asesu ar gyfer dysgu.
Gallu cyfrannu at weithgareddau allgyrsiol yr ysgol.
Meddu ar ddisgwyliadau uchel o ran cyflawniad ac ymrwymiad i godi safonau.
Byddwch yn hyblyg, yn ddyfeisgar ac yn arloesol.

Yn Ysgol Gynradd Pantysgallog rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad proffesiynol o ansawdd uchel a gallwn gynnig dysgwyr cyfeillgar, brwdfrydig a fydd yn herio eich meddwl. Rydym yn gymuned hapus groesawgar a gweithgar o staff, rhieni, llywodraethwyr a disgyblion sy'n frwdfrydig am brofiad addysgol o safon.

Bydd y rhestr fer yn digwydd ar: Dydd Llun 3ydd Gorffennaf 2023

Cynhelir arsylwadau gwersi yn dechrau: Dydd Llun 10 Gorffennaf 2023

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2023

Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ar y rhestr fer ymweld â'r ysgol trwy apwyntiad gyda'r Pennaeth a chyflwyno gwers i un o'n dosbarthiadau.

Mae'r swydd yn ddibynol ar wiriad GDG estynedig.

Gellir cael ffurflenni cais ar-lein ar www.merthyr.gov.uk

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gellir cael ffurflenni cais drwy ffonio 01685 725199 a'u dychwelyd, ddim hwyrach na dydd Gwener Mehefin 30ain 2023 i Adran Weinyddol yr Adran AD, Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN.

E-bost: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Gall ffurflenni cais gael eu cyflwyno yn y Gymraeg ac ni fydd ffurflenni a fydd yn cael eu cwblhau yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rhai a gyflwynir yn y Saesneg.Cysylltwch ar yr e-bost uchod os hoffech i'r cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ymrwymo i warchod a diogelu pobl fwyaf bregus ein cymunedau. Wrth recriwtio a dethol staff byddwn yn cynnal gwiriadau manwl cyn penodi unrhyw un. Mae'n rhaid i bob gweithiwr, wrth gyflawni eu cyfrifoldebau personol a sefydliadol, gydymffurfio â'r Ddeddf Gwarchod Data, y Polisi Diogelu Gwybodaeth a'r polisïau gweithredol perthnasol eraill. Ni ddylid datgelu unrhyw fater cyfrinachol wrth berson heb awdurdod neu drydydd parti ar unrhyw achlysur naill ai yn ystod neu wedi'ch cyflogaeth oni bai y bydd disgwyl i chi wneud hynny dan amodau eich cyflogaeth, pan fydd yn ofynnol, yn gyfreithiol i wneud hynny neu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu'r ddau. Gall torri cyfrinachedd arwain at gamau disgyblu.