MANYLION
 • Lleoliad: Bangor,
 • Testun: Nyrs Ysgol
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Nyrs Iechyd Meddwl, Tymor yn Unig, Cytundeb Penodol hyd at Mawrth 2025

Grwp Llandrillo Menai
Datblygwyd y swydd newydd hon am gyfnod penodol fel rhan o'n hymrwymiad i Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai 2021-2024. Gan weithio gyda'r Rheolwr ADY, Rheolwyr y Gwasanaethau i Ddysgwyr, Rheolwyr y Meysydd Rhaglen, y tiwtoriaid, BIPBC a phartneriaid allanol bydd deiliad y swydd yn hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol ymhlith y dysgwyr:
 • Hyfforddi a chefnogi staff: codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a'r prosesau sydd ar waith i gefnogi dysgwyr, a chynorthwyo staff sy'n cefnogi dysgwyr sydd ag anghenion iechyd meddwl.
 • Adnabod: datblygu model cynaliadwy ar gyfer adnabod dysgwyr a all fod angen cefnogaeth ychwanegol gyda'u hiechyd meddwl a'u lles emosiynol.
 • Pontio: cefnogi dysgwyr ag anghenion iechyd meddyliol ac emosiynol i drosglwyddo i'r coleg.
 • Asesu: ar y cyd â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, cynnal asesiadau o iechyd meddwl dysgwyr.
 • Cynlluniau gofal: ar y cyd â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, cynhyrchu cynlluniau gofal ar gyfer dysgwyr sydd angen cymorth gyda materion iechyd meddwl.
 • Atgyfeirio dysgwyr at asiantaethau cefnogi allanol a chomisiynu asiantaethau cefnogi allanol.
 • Monitro ac adolygu'r gefnogaeth a roddir i ddysgwyr ynghyd â'u cynlluniau gofal.
 • Ymyriadau: llunio a/neu ddarparu ymyriadau a hyfforddiant i gefnogi dysgwyr ag anghenion iechyd meddwl ac emosiynol.


 • Manylion Swydd
  Cyfeirnod y Swydd
  AS/227/23

  Cyflog
  £32,221 - £40,181 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

  Lleoliad Gwaith
  • Bangor
  • Llandrillo-yn-Rhos

  Hawl gwyliau
  Swydd Tymor yn Unig - Hawl gwyliau wedi ei dalu yn y cyflog a nodir

  Patrwm gweithio
  37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn

  Hawliau Pensiwn
  Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

  Math o gytundeb
  Llawn Amser Cyfnod Penodol

  Dyddiad cau
  30 Mai 2023
  12:00 YH(Ganol dydd)