MANYLION
 • Lleoliad: Bangor,
 • Testun: Nyrs Ysgol
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Nyrs Iechyd Meddwl, Tymor yn Unig, Cytundeb Penodol hyd at Mawrth 2025

Nyrs Iechyd Meddwl, Tymor yn Unig, Cytundeb Penodol hyd at Mawrth 2025

Grwp Llandrillo Menai
Datblygwyd y swydd newydd hon am gyfnod penodol fel rhan o'n hymrwymiad i Strategaeth Lles Staff a Dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai 2021-2024. Gan weithio gyda'r Rheolwr ADY, Rheolwyr y Gwasanaethau i Ddysgwyr, Rheolwyr y Meysydd Rhaglen, y tiwtoriaid, BIPBC a phartneriaid allanol bydd deiliad y swydd yn hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol ymhlith y dysgwyr:
 • Hyfforddi a chefnogi staff: codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a'r prosesau sydd ar waith i gefnogi dysgwyr, a chynorthwyo staff sy'n cefnogi dysgwyr sydd ag anghenion iechyd meddwl.
 • Adnabod: datblygu model cynaliadwy ar gyfer adnabod dysgwyr a all fod angen cefnogaeth ychwanegol gyda'u hiechyd meddwl a'u lles emosiynol.
 • Pontio: cefnogi dysgwyr ag anghenion iechyd meddyliol ac emosiynol i drosglwyddo i'r coleg.
 • Asesu: ar y cyd â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, cynnal asesiadau o iechyd meddwl dysgwyr.
 • Cynlluniau gofal: ar y cyd â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, cynhyrchu cynlluniau gofal ar gyfer dysgwyr sydd angen cymorth gyda materion iechyd meddwl.
 • Atgyfeirio dysgwyr at asiantaethau cefnogi allanol a chomisiynu asiantaethau cefnogi allanol.
 • Monitro ac adolygu'r gefnogaeth a roddir i ddysgwyr ynghyd â'u cynlluniau gofal.
 • Ymyriadau: llunio a/neu ddarparu ymyriadau a hyfforddiant i gefnogi dysgwyr ag anghenion iechyd meddwl ac emosiynol.


 • Manylion Swydd
  Cyfeirnod y Swydd
  AS/227/23

  Cyflog
  £32,221 - £40,181 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

  Lleoliad Gwaith
  • Bangor
  • Llandrillo-yn-Rhos

  Hawl gwyliau
  Swydd Tymor yn Unig - Hawl gwyliau wedi ei dalu yn y cyflog a nodir

  Patrwm gweithio
  37 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn

  Hawliau Pensiwn
  Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

  Math o gytundeb
  Llawn Amser Cyfnod Penodol

  Dyddiad cau
  30 Mai 2023
  12:00 YH(Ganol dydd)