MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Rheolwr Safle Ysgol – Gynradd Coety

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Rheolwr Safle Ysgol - Gynradd Coety
Disgrifiad swydd
37 awr yr wythnos

Mae'r Corff Llywodraethu am benodi Rheolwr Safle rhagorol, rhagweithiol a llawn cymhelliant i weithio gyda'r tîm ysgol a safle a'i reoli.

Mae Ysgol Gynradd Coety yn ysgol arloesol, flaengar sy'n ceisio cyflogi person eithriadol i'r rôl Rheolwr Safle.

Credwn mewn disgwyliadau uchel, ymdeimlad o gydweithio, a brwdfrydedd cadarnhaol sy'n ennyn y gorau yn ein tîm. Rydym yn buddsoddi mewn datblygu a dysgu proffesiynol er mwyn helpu ein tîm staff i greu amgylchedd llwyddiannus a diogel i'n plant a chymuned ehangach yr ysgol.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd:

Yn fodlon ac yn gallu gweithio'n gadarnhaol gyda'n plant, tîm staff, rhieni/gofalwyr a'r gymuned i sicrhau bod cymuned yr ysgol yn llwyddo;

â hanes blaenorol o lwyddo mewn masnach neu fath o reoli safle;

Llygad craff ac yn deall pwysigrwydd gwahanol weithdrefnau a pholisïau iechyd a diogelwch;

Sgiliau i flaenoriaethu tasgau ac yn gallu cynllunio ei amser ei hun a'r dyraniad gwaith ar gyfer y tîm;

Yn ddigidol/dechnegol llythrennog neu â phrofiad o raglenni sylfaenol fel Outlook / Word / PowerPoint;

Profiad o gynnal a rheoli systemau diogelwch, systemau tân, rheolaethau mynediad, systemau dŵr a systemau safleoedd eraill;

Yn gallu bod yn rhagweithiol, yn hyblyg ac yn chwaraewr tîm;

Yn croesawu dysgu proffesiynol ac yn barod i hyfforddi cydweithwyr eraill ac yn gallu gwneud hynny;

â disgwyliadau uchel o'u hunain, eraill, a bydd yn ymfalchïo yn safle'r ysgol.

Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Gynradd Coety gan ein bod hanner ffordd drwy drawsnewidiad sylweddol. Mae'r Rheolwr Safle yn rôl newydd yn ein strwythur a bydd yn aelod allweddol o dîm yr ysgol wrth symud ymlaen.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Mae Ymateb i Argyfwng a rheoli gosodiadau yn un o ofynion y swydd hon.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion sydd wedi'u cynllunio i ddenu, datblygu, a gwobrwyo ein gweithwyr – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

Cais – Dyddiadau Allweddol 

Dyddiad Cau – Dydd Mawrth 30 Mai

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer – Dydd Gwener 2 Mehefin

Dyddiad y Cyfweliad - Dydd Gwener 9 Mehefin   

Rydym yn gwahodd darpar ymgeiswyr i gael taith o amgylch yr ysgol ddydd Lau, 25 Mai, am 16:30. Os hoffech ddod i'r ymweliad hwn, cysylltwch a chadarnhau eich presenoldeb gyda Mrs Rhian Phillips, Rheolwr Busnes yr ysgol – 01656 754 990 neu anfonwch e-bost at adminmanager@coetyps.bridgend.cymru.

Cliciwch yma i gael y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

I wneud cais am y swydd hon cliciwch 'Gwneud cais ar-lein’