MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, CF31 4WB
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 22 Mawrth, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd Coety (Gwasanaethau Arlwyo)

Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd Coety (Gwasanaethau Arlwyo)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Goruchwyliwr Clwb Brecwast - Ysgol Gynradd Coety (Gwasanaethau Arlwyo)
Disgrifiad swydd
5 awr yr wythnos

Yn ystod tymor yr ysgol
Bydd yn ofynnol goruchwylio disgyblion sy'n mynychu sesiwn y clwb brecwast tan ddechrau'r diwrnod ysgol.
Cynorthwyo'r tîm arlwyo â gweithrediad gwasanaeth diogel, effeithlon ac effeithiol yn yr ysgol.
Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, a Diogelwch Bwyd a Hylendid.
Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd holl weithwyr y cyngor. Dylai ymgeiswyr nodi y bydd gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn angenrheidiol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion sydd wedi'u cynllunio i ddenu, datblygu, a gwobrwyo ein gweithwyr – cliciwch yma i gael rhagor o

Dyddiad Cau: 23 Mawrth  2023

Dyddiad llunio rhestr fer: 24 Mawrth  2023

Dyddiad Cyfweld: 24 Ebrill  2023

C liciwch yma am y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person I wneud cais am y swydd hon cliciwch ar ‘Gwneud Cais Ar-lein’