MANYLION
  • Lleoliad: SWANSEA, Swansea, SA2 9EB
  • Testun: Cynorthwy-ydd y Ganolfan
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.90 - £10.90
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Coleg Gwyr Abertawe
Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo/Barista i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi ar sail achlysurol / ad hoc i ddarparu yswiriant yn ôl yr angen.

Oriau cyflogaeth dros dro - Oriau Amrywiol
£10.90 yr awr
Ar draws amrywiol safleoed - Tycoch, Gorseinon, Llys Jiwbili, Plas Sgeti a Llwyn y Bryn.

Amdanoch chi:

Bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod
Ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd
Yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd

Buddion:

Parcio am ddim
Disgowntiau ar gostau astudio os ydych yn astudio un o gyrsiau’r Coleg
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing
Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £21,029 per annum.