MANYLION
  • Lleoliad: Jubilee Court, Swansea, SA5 4HB
  • Testun: Tiwtor
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £26,621 - £29,297
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 20 Mawrth, 2023 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Tiwtor/Asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Clinigol

Tiwtor/Asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Clinigol

Coleg Gwyr Abertawe
Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu hyfforddiant a gwasanaeth asesu o’r radd flaenaf i ddysgwyr yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gall rhaglenni gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, Prosiectau a ariennir gan Gyllid Ewropeaidd, rhaglenni pwrpasol a gweithdai.

Meddu ar wybodaeth gyfredol o’r sector/diwydiant ac ymgymryd â dyletswyddau i safon uchel iawn bob amser.

Defnyddio ymagwedd broffesiynol wrth weithio gyda dysgwyr a chyflogwyr, gan greu amgylchedd dysgu cadarnhaol o ansawdd uchel, er mwyn galluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn.

Amser Llawn
Parhaol
£26,621 - £29,297 Per Annum
Llys Jiwbili, SA5 4HB

Cyfrifoldebau Allweddol:

Cynllunio, paratoi ac addysgu ar draws amrywiaeth o gyrsiau gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a safonau'r corff dyfarnu.
Cynllunio a chyflwyno hyd at 12 awr o hyfforddfiant yr wythnos i ddysgwyr, yn ôl yr angen (pro rata ar gyfer staff ffracsiynol).
Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr, a bod themâu trawsbynciol (megis ADCDF, Ethos Cymreig, Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd) yn cael eu gwreiddio a’u hasesu yn effeithiol.
Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw cofnodion o waith a chyflawniad.

Amdanoch chi:

Cymhwyster QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Clinigol.
Cymhwyster Asesu A1 a / neu gymhwyster Gwirwyr Mewnol V1 a Chymhwyster TAQA (neu’r cyfwerth), neu barodrwydd i weithio tuag at ennill y cymhwyster
Profiad a chymhwysedd galwedigaethol i Aseswch Lefel 1- 3 neu gyfwerth
Lefel 2 (gradd A-C) neu gymhwyster mathemateg a Saesneg cyfwerth.

Buddion:

28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
Cynllun gweithio hyblyg
Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing