MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Rheolwr Datblygu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Misol
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Rheolwr Dysgu Proffesiynol ac Ansawdd

Coleg Sir Benfro
Rheolwr Dysgu Proffesiynol ac Ansawdd

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn darparu cwricwlwm ymatebol o ansawdd uchel sy'n bodloni anghenion a diddordebau ein dysgwyr, cyflogwyr a'r gymuned ehangach—gan baratoi dysgwyr i symud ymlaen i brifysgol, lefelau uwch o ddysgu neu gyflogaeth. Mae gan Adran Aspire y Coleg gyfle cyffrous ar gyfer Rheolwr Dysgu ac Ansawdd Proffesiynol sy’n perfformio’n uchel ac yn frwdfrydig sy’n angerddol ac a fydd yn galluogi eraill i gyrraedd y safonau uchaf. Byddwch yn rheoli pob agwedd ar y ddarpariaeth ym meysydd Addysgu a Dysgu, Arloesedd Digidol ar gyfer y Cwricwlwm, Sicrhau Ansawdd a Datblygu Staff.

Manylion Cyflog: Graddfa MS7– MS9 (£51,018 - £53,806 pro rata)
Math o Gontract: Cyflogedig (Rheolaeth) - Parhaol
Oriau gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos
Hawl Gwyliau: 37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r Coleg er effeithlonrwydd (y flwyddyn)
Cymwysterau
Mae'n hanfodol meddu ar gymhwyster lefel 5 o leiaf mewn maes perthnasol.
Mae'n hanfodol meddu ar y cymhwyster TAR neu gymhwyster addysgu cydnabyddedig arall.
Mae'n ddymunol meddu ar ILM neu gymhwyster rheoli cydnabyddedig.

Profiad
Rheoli prosiectau ac arwain tîm yn llwyddiannus gyda phrofiad addysgu/hyfforddi perthnasol diweddar ac o hyfforddi/datblygu ac uwchsgilio cydweithwyr a chyfoedion.

Dealltwriaeth ragorol o brosesau sicrhau ansawdd, cynllunio ariannol, a rheoli adnoddau.
Profiad o ymdrin ag ystod o ddysgwyr ar draws sbectrwm eang o lefelau academaidd ac o reoli a gwella ymddygiad unigolion a grwpiau heriol.
 
Mae hon yn rôl ddelfrydol ar gyfer athro/athrawes a rheolwr profiadol, rhagorol, sy'n perfformio'n dda ac yn uchelgeisiol, gyda'r brwdfrydedd i gyflawni gwelliannau gweladwy i ddangos cynnydd gwirioneddol ar draws y coleg cyfan.
Disgwyliwn sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol i arwain a rheoli ein staff sy'n perfformio'n dda o ran gwella ansawdd yn barhaus ac ysgogi staff a dysgwyr. Mae'r rôl hon yn gofyn am sgiliau rheoli pobl rhagorol, gan gynnwys y gallu i fyfyrio, gwneud penderfyniadau cadarn ond cyflym ac addasu i'r amgylchedd addysgol sy'n newid yn barhaus.
Ymgymerir â'r rôl hon ar safle'r Coleg yn Hwlffordd. Mae gan y Coleg bolisi gweithio hyblyg ond oherwydd natur y rôl, ni ellir cytuno ar weithio gartref neu o bell yn rheolaidd nac yn barhaol.
 
Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 27 Tachwedd 2022