MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun: Rheolwr Datblygu Sgiliau Craidd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Misol
  • Cyflog: £51,018.00 - £53,806.00
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 27 Tachwedd, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Rheolwr Dysgu Proffesiynol ac Ansawdd

Rheolwr Dysgu Proffesiynol ac Ansawdd

Coleg Sir Benfro
Rheolwr Dysgu Proffesiynol ac Ansawdd

Yng Ngholeg Sir Benfro rydym yn darparu cwricwlwm ymatebol o ansawdd uchel sy'n bodloni anghenion a diddordebau ein dysgwyr, cyflogwyr a'r gymuned ehangach—gan baratoi dysgwyr i symud ymlaen i brifysgol, lefelau uwch o ddysgu neu gyflogaeth. Mae gan Adran Aspire y Coleg gyfle cyffrous ar gyfer Rheolwr Dysgu ac Ansawdd Proffesiynol sy’n perfformio’n uchel ac yn frwdfrydig sy’n angerddol ac a fydd yn galluogi eraill i gyrraedd y safonau uchaf. Byddwch yn rheoli pob agwedd ar y ddarpariaeth ym meysydd Addysgu a Dysgu, Arloesedd Digidol ar gyfer y Cwricwlwm, Sicrhau Ansawdd a Datblygu Staff.

Manylion Cyflog: Graddfa MS7– MS9 (£51,018 - £53,806 pro rata)
Math o Gontract: Cyflogedig (Rheolaeth) - Parhaol
Oriau gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos
Hawl Gwyliau: 37 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r Coleg er effeithlonrwydd (y flwyddyn)
Cymwysterau
Mae'n hanfodol meddu ar gymhwyster lefel 5 o leiaf mewn maes perthnasol.
Mae'n hanfodol meddu ar y cymhwyster TAR neu gymhwyster addysgu cydnabyddedig arall.
Mae'n ddymunol meddu ar ILM neu gymhwyster rheoli cydnabyddedig.

Profiad
Rheoli prosiectau ac arwain tîm yn llwyddiannus gyda phrofiad addysgu/hyfforddi perthnasol diweddar ac o hyfforddi/datblygu ac uwchsgilio cydweithwyr a chyfoedion.

Dealltwriaeth ragorol o brosesau sicrhau ansawdd, cynllunio ariannol, a rheoli adnoddau.
Profiad o ymdrin ag ystod o ddysgwyr ar draws sbectrwm eang o lefelau academaidd ac o reoli a gwella ymddygiad unigolion a grwpiau heriol.
 
Mae hon yn rôl ddelfrydol ar gyfer athro/athrawes a rheolwr profiadol, rhagorol, sy'n perfformio'n dda ac yn uchelgeisiol, gyda'r brwdfrydedd i gyflawni gwelliannau gweladwy i ddangos cynnydd gwirioneddol ar draws y coleg cyfan.
Disgwyliwn sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol i arwain a rheoli ein staff sy'n perfformio'n dda o ran gwella ansawdd yn barhaus ac ysgogi staff a dysgwyr. Mae'r rôl hon yn gofyn am sgiliau rheoli pobl rhagorol, gan gynnwys y gallu i fyfyrio, gwneud penderfyniadau cadarn ond cyflym ac addasu i'r amgylchedd addysgol sy'n newid yn barhaus.
Ymgymerir â'r rôl hon ar safle'r Coleg yn Hwlffordd. Mae gan y Coleg bolisi gweithio hyblyg ond oherwydd natur y rôl, ni ellir cytuno ar weithio gartref neu o bell yn rheolaidd nac yn barhaol.
 
Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 27 Tachwedd 2022