MANYLION
  • Lleoliad: Deeside, Flintshire, CH5 4BR
  • Testun: Gweithiwr Cefnogi Plant a Phobl Ifanc
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £11.48 - £11.55
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 09 Rhagfyr, 2022 11:45 y.p

This job application date has now expired.

Nyrs Feithrinfa

Nyrs Feithrinfa

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth…

Teitl y Swydd: Nyrs Feithrinfa
Lleoliad: Glannau Dyfrdwy
Math o Gontract: Telir Fesul Awr, Gwaith Achlysurol, Oriau Hyblyg Ad Hoc
Cyflog: £11.48 - £11.55 fesul awr (Cyfradd yr awr / Cyfradd gwyliau)
Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Nyrs Feithrinfa i ymuno â thîm Meithrinfa Toybox ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Meithrinfa Toybox yw ein meithrinfa ar y safle sy’n darparu lleoedd llawn amser a rhan amser i blant staff a myfyrwyr y coleg yn ogystal ag aelodau’r gymuned leol. Rydym yn cynnig gofal plant o ansawdd da, gan sicrhau bod rhieni a phlant mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar, gyda gofal ac addysg o’r safon uchaf.

Fel Nyrs Feithrinfa, byddwch yn cynorthwyo â’r holl weithgarwch sy’n gysylltiedig â gofalu am blant a’u datblygiad, gan gynnwys eu hiechyd cyffredinol, eu lles, eu diogelwch a’u datblygiad corfforol sylfaenol. Byddwch yn gweithredu fel gweithiwr allweddol, ac yn cynorthwyo â threfnu, cynllunio a pharatoi prydau bwyd, gweithgareddau, amseroedd gorffwys, glanhau a golchi dillad.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac yn gallu dangos cymhelliant a hunanhyder. Rhaid bod yn aelod cadarn o dîm sy’n gallu cyd-weithio ag aelodau o’r tîm o bob lefel.

Gofynion Hanfodol
● Cymhwyster NNEB, BTEC neu NVQ Lefel 2/3 mewn Astudiaethau Gofal Plant, a phrofiad blaenorol o weithio mewn sefydliad gofal plant.
● Gwybodaeth am faterion lles plant, a dealltwriaeth o bwysigrwydd gosod nodau ac amcanion.
● Lefel dda o sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol.
● Brwdfrydig, hyblyg a gallu gweithio ar eich liwt eich hun.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.