MANYLION
  • Lleoliad: Deeside, Flintshire, CH5 4BR
  • Testun: Swyddog Ymgysyllty a Chyflogwyr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £27,639 - £31,149
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 12 Ionawr, 2023 10:14 y.b

This job application date has now expired.

Arbenigwr Ymgysylltu â Chyflogwyr

Arbenigwr Ymgysylltu â Chyflogwyr

Coleg Cambria
https://colegcambria.ciphr-irecruit.com/Applicants/vacancy/3371/Employer-Engagement-Specialist?m=0

Mae Coleg Cambria yn chwilio am ddau Arbenigwr Ymgysylltu â Chyflogwyr(Amaethyddiaeth / Gofal Anifeiliaid /  Cyrsiau'r Tir   / Gweithgynhyrchu Bwyd)  i ymuno â’u tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae’r tîm yn gyfrifol am ddarparu cysylltiadau ardderchog â chyflogwyr lleol ar gyfer dysgwyr Coleg Cambria. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau gwaith, cyfleoedd prentisiaeth a digwyddiadau cyflogadwyedd. Fel Arbenigwr Ymgysylltu â Chyflogwyr byddwch yn gyfrifol am gynhyrchu arweinwyr newydd ac ailadrodd busnes yn rheolaidd gyda chleientiaid newydd a phresennol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am wneud y mwyaf o unrhyw gyfleoedd sy’n codi ac yn gweithio i gyflawni targedau unigol, tîm a sefydliadol. Bydd gennych wybodaeth ardderchog o fframweithiau cyllid allanol gan gynnwys Cymraeg a SaesnegGofynion Hanfodol

●      Cymwysterau lefel 3 o leiaf (Safon Uwch neu gyfwerth)

●      Gallu teithio at gyflogwyr ledled Gogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin

●      Rhaid i chi allu dangos sgiliau trafod cadarn

●      Profiad helaeth o ddatblygu busnes 

●      Profiad o reoli perthnasau â chleientiaid

●      Deall rhaglenni hyfforddi a datblygu (gan gynnwys prentisiaethau) 

●      Profiad o weithio mewn amgylchedd gwerthu ymgynghorol ac amgylchedd sy’n cael ei ysgogi gan dargedau

●      Profiad o sefydlu a chynnal rhwydweithiau allanol a phartneriaethau Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg. 

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. 

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny. 

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion, y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’, yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo llesiant yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd yr ydych yn gwneud cais amdani os byddwch yn llwyddiannus, efallai y bydd hefyd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na’r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni lwyddoch i gael cyfweliad