MANYLION
  • Lleoliad: Llysfasi, Denbighshire, LL15 2LB
  • Testun: Gweithiwr Hwb Lles
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Gorffen: 31 October, 2023
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £19,519 - £20,277
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 08 Rhagfyr, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

 Cymhorthydd Llesiant Safle

Cymhorthydd Llesiant Safle

Coleg Cambria
Ar hyn o bryd mae gennym swydd newydd gyffrous yng Ngholeg Cambria. Bydd Cymhorthydd Llesiant Safle yn cefnogi gweithgareddau sy’n gwella iechyd meddwl ein dysgwyr. Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn rhoi ein dysgwyr wrth wraidd popeth a wnawn. Felly, prif rôl Cymhorthydd Llesiant Safle fydd helpu a chynorthwyo ein dysgwyr fel eu bod yn teimlo’n rhan o gymuned y coleg. Os ydych chi’n unigolyn cyfeillgar a brwdfrydig, gyda dealltwriaeth o ddulliau rhoi gwybod am drawma ac ymddygiad cadarnhaol yna gall hon fod y swydd berffaith i chi. Bydd angen i chi allu hwyluso sgwrs am lesiant ac iechyd meddwl a chyfeirio myfyrwyr yn effeithiol at wasanaethau eraill pan fo angen. Hefyd bydd angen i chi gydnabod ac adrodd am unrhyw bryderon diogelu posibl.

Gofynion Hanfodol

Sylwch fod rhestr gynhwysfawr o holl ofynion hanfodol/dymunol y swydd hon i’w gweld yn y Disgrifiad Swydd.

Cymwysterau Saesneg a Mathemateg Lefel 2 (neu gymwysterau cyfwerth) gradd 4 (C) neu uwch

Gallu dangos profiad blaenorol o hyfforddi a chefnogi unigolion.

Profiad diweddar o weithio gyda dysgwyr sydd ag anghenion Iechyd Meddwl a/neu Lesiant. 

Gallu dangos ymrwymiad at bwysigrwydd Diogelwch ac ymwybyddiaeth o hynny.

Gallu dangos gwybodaeth ynghylch iechyd meddwl a llesiant a’r effaith ar ddysgwyr.

Gallu ysgogi dysgwyr i gyflawni eu targedau a chynnal cymhelliant a phositifrwydd.

Gallu siarad â staff a myfyrwyr yn briodol am safonau a disgwyliadau a chynnal sgyrsiau anodd. 

Gallu arwain staff a dysgwyr trwy ddulliau ymddygiad cadarnhaol. 

Dangos lefel dda o gymhwysedd TG. Rhaid gallu defnyddio’r Rhyngrwyd a’r Fewnrwyd yn ogystal â bod yn barod a gallu dysgu sut i ddefnyddio rhaglenni a systemau TG newydd.

Gallu gweithio’n annibynnol ac fel aelod o dîm er mwyn cyflawni amcanion unigol a thîm.

Hyrwyddo safonau uchel yn broffesiynol, moesol a phersonol yn holl agweddau’r sefydliad, gan arddel Egwyddorion Nolan. 

Ymrwymiad y gellir ei ddangos at gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant