MANYLION
  • Lleoliad: Yale, Wrexham, LL12 7AB
  • Testun: Addysg Bellach
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Dyddiad Dechrau: 24 October, 2022
  • Dyddiad Gorffen: 31 August, 2023
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £21,069 - £21,194
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 10 Ebrill, 2023 11:45 y.p

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Bwyd a Diod

Cymhorthydd Bwyd a Diod

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Cymhorthydd Bwyd a Diod

Lleoliad: Ial

Math o Gontract: Parhaol, Rhan Amser (16 awr y wythnos)

Graddfa Gyflog: £21,069 - £21,194 (Pro rata)

Mae gan Goleg Cambria gyfle cyffrous i ymuno â'r tîm yn ein bwyty newydd ar safle Iâl. Rydym yn chwilio am Gymhorthydd Bwyd a Diod. Fel Cymhorthydd Bwyd a Diod byddwch yn gyfrifol am gyfrannu at ddarparu gwasanaeth bwyd a diod rhagorol i bob gwestai sy'n defnyddio'r bwyty a'r llefydd bwyta, gan sicrhau safonau rhagorol o gyflwyniad a bod y lefelau uchaf o lendid a hylendid a chyfforddusrwydd yn cael eu cynnal bob amser.

Gofynion Hanfodol

Tystysgrif Hylendid Bwyd L2

Safon dda o rifedd a llythrennedd 

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, tact a phwyll

Profiad amlwg o ddarparu gwasanaeth rhagorol yn rhagweithiol

Dull hyblyg o weithio i fodloni gofynion newidiol y busnes a'r gyfarwyddiaeth

Llygad am fanylder gyda thaclusrwydd a sgiliau cadw tŷ cyffredinol rhagorol

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i wella proffil y Gymraeg. 

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’. 

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny. 

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion, y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’, yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo llesiant yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Os byddwch yn llwyddiannus, efallai y bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, yn ddibynnol ar y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani.

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na’r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd.