MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, Bridgend, CF32 9PW
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £24,500 - £26,500
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 31 Hydref, 2022 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynghorydd Hyfforddi - Rheoli/Gweinyddu Busnes/Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cynghorydd Hyfforddi - Rheoli/Gweinyddu Busnes/Gwasanaeth Cwsmeriaid

TSW Hyfforddiant
Mae'r rôl hon ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn wynebu cwsmeriaid ac mae'n canolbwyntio ar gefnogi prentisiaid Arweinyddiaeth a Rheolaeth sy'n cael eu cyflogi ledled de Cymru. Byddwch yn sicrhau bod y prentisiaid a'u cyflogwyr yn cael lefel uchel o gefnogaeth a bod y prentisiaid yn cael y profiad gorau a'r hyfforddiant posib. Bydd y rôl yn cynnwys teithio i leoliadau nifer o gyflogwyr yn ogystal â gweithio gartref ac yn y Brif Swyddfa.

Fel wyneb y busnes, mae safon y gwasanaeth cwsmeriaid a'r cyswllt rydych yn ei ddarparu y disgwylir iddo fod yn uchel ac mae meithrin perthynas yn hanfodol i lwyddiant y rôl hon.

Prif ddyletswyddau'r rôl yw:

Ymweld â chyflogwyr yn unol ag amserlenni i ddarparu dysgu, cynnal asesiadau ac adolygiadau cyflawn gyda phrentisiaid.
Monitro a chefnogi prentisiaid yn unol â'u Cynllun Dysgu a'u cymwysterau.
Cynnal cofnodion cynhwysfawr a chywir o ddysgu a chynnydd bob amser.
Darparu safonau rhagorol o gyngor, arweiniad a chymorth i gyflogwyr a phrentisiaid
Byddwch yn wyliadwrus am les a diogelwch pob dysgwr bob amser.
Sicrhau cwblhau'r holl gymwysterau a chyrsiau yn amserol.
Byddwch yn rhagweithiol wrth gyfathrebu a datrys materion sy'n effeithio ar gyflawniad amserol dysgwyr.
Manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i ymgysylltu a bwydo'n ôl i gyflogwyr ar gynnydd eu dysgwyr.

Y meysydd canlyniad allweddol ar gyfer y rôl hon yw;

Cyflawni cymwysterau yn amserol
Cyfraddau cyflawni cymwysterau
Cwblhau dogfennau amserol a chyflwyno
Ansawdd cwblhau dogfennau
Safon yr asesiad (a dilysu lle bo hynny'n briodol)
Profiad prentis
Profiad cyflogwr


JOB REQUIREMENTS
Bydd yr ymgeisydd delfrydol;

Profiad o weithio mewn swydd uwch reolwr a chymhwyster hyd at NVQ Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.
Cael profiad o weithio ym maes gweinyddu busnes a safle gwasanaethau cwsmeriaid (nid yw'n hanfodol)
Cynnal cymhwyster aseswr/IQA (ddim yn hanfodol) ac mae ganddynt brofiad o ddysgu yn y gwaith.
Meddu ar wybodaeth am gymwysterau Arweinyddiaeth a Rheoli ILM.
Os oes ganddynt sgiliau cyfathrebu cryf a byddwch yn hyderus wrth ddelio gydag ystod eang o gysylltiadau.
Bod â sgiliau TG da iawn.