MANYLION
  • Lleoliad: Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8YU
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £17,205 - £17,900
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 27 Mehefin , 2022 9:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Gweinyddol

Cynorthwyydd Gweinyddol

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Hysbyseb – Cynorthwyydd Gweinyddol
Mehefin 2022


Swydd: Cynorthwyydd Gweinyddol

Pwynt/ Graddfa Cyflog: Gradd 4 Pwynt 5-7 (£19,650-£20,444 pro rata)

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn

Hysbyseb: 16eg o Fehfin 2022

Dyddiad Cau: 27ain o Fehefin 2022 (9:00yb)

Swydd i ddechrau: 1af o Fedi 2022

Mae'r Llywodraethwyr am benodi unigolyn cymwys a thalentog i ymuno â staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

Mae Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg wedi ei lleoli yn nhref y Barri ac yn gwasanaethu Sir Bro Morgannwg. Cyflawnwyd gwaith adeiladu ac adnewyddu sylweddol yn 2021 ac o ganlyniad mae’r cyfleusterau sydd ar gael i addysgu plant a phobl ifanc Y Fro drwy gyfrwng y Gymraeg yn fodern ac yn addas er mwyn eu paratoi i lwyddo yn y dyfodol.

Arwyddair yr ysgol yw ‘Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd’. Ein bwriad yw i adeiladu yn bellach ar lwyddiannau yr ysgol hyd yma ac i sicrhau fod pawb sy’n dysgu ac yn gweithio yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn derbyn y cyfleoedd gorau i gyrraedd pen eu mynydd personol.

Os hoffech fwy o fanylion neu sgwrs bellach ynglyn â’r cyfle euraidd yma, cysylltwch â Emily Denham yn y man cyntaf drwy ffonio 01446 450280 neu ebost ed@bromorgannwg.org.uk

Datganiad Diogelu
Mae Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed ac mae disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd.