MANYLION
  • Lleoliad: Ystrad Mynach,
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £31,287 - £33,405
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Asesydd Gosod Technegol Electrical

Coleg Y Cymoedd

Cyflog: £31,287 - £33,405

Asesydd Gosod Technegol Electrical
Swydd ddisgrifiad
Am y rôl:

 

Fel Aseswr, byddwch chi'n datblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddi ac asesu seiliedig ar waith yn eu maes arbenigedd ac creu cysylltiadau newydd â busnesau lleol/rhanbarthol i gynyddu gweithgarwch dysgu seiliedig ar waith ac i gynnal eu baich achosion eu hunain. Bydd deiliad y swydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd cydlynydd y maes arbenigedd.

 

Gwybodaeth   Bellach:

 

Mae   angen   i staff a gyflogir yng Ngholeg y Cymoedd fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am hyrwyddo lles y dysgwr.

 

Ymgymryd   ag   unrhyw ddyletswyddau   rhesymol eraill y mae'r Coleg yn gofyn amdanyn nhw, naill ai yn eich prif weithle neu yn adeiladau eraill y Coleg, sy'n gymesur â gradd a chyfrifoldebau'r rôl.

 

Cydnabyddir y gall dyletswyddau a chyfrifoldebau pob swydd newid o bryd i’w gilydd a gellir diwygio disgrifiadau swydd mewn ymgynghoriad â deiliad y swydd i adlewyrchu’r newidiadau hynny sy’n gymesur â’r rôl.

 

Canllawiau Cais:

 

Yn unol â Pholisi Recriwtio’r Coleg, byddwn yn defnyddio’r Fanyleb Person i greu rhestr fer o blith yr ymgeiswyr. Dylech gynnig tystiolaeth o sut rydych yn bodloni’r holl Feini Prawf Hanfodol a amlinellir yn y Fanyleb Person, a’r Meini Prawf Dymunol os yw hynny’n berthnasol. Dylech gynnig tystiolaeth ysgrifenedig ar sut rydych yn bodloni pob un o’r Meini Prawf Hanfodol (a Dymunol os yw hynny’n berthnasol). Yn yr adran ‘Gwybodaeth Bellach’, dylech nodi tystiolaeth am sut rydych yn bodloni’r meini prawf yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y Fanyleb Person.

 

Noder, mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau yn dod i law

 

Cyswllt:

 

Am unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses ymgeisio, cysylltwch â   [email protected] .uk