MANYLION
 • Math o gyflog: Annual
 • Cyflog: £24,049 - £44,011 / blwyddyn
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Mentor Cyflwyno’r Iaith Gymraeg

Coleg Sir Gar

Cyflog: £24,049 - £44,011 / blwyddyn

Mentor Cyflwyno'r Iaith Gymraeg
Application Deadline: 19 July 2024

Department: Bilingualism

Employment Type: Cyfnod Penodol - Rhan Amser

Location: I gael ei gadarnhau

Reporting To: Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd

Compensation: £24,049 - £44,011 / blwyddyn

DescriptionMae'r Bwrdd Corfforaethol wedi ymrwymo i benodi staff a fydd yn dangos menter a brwdfrydedd ac a fydd yn ychwanegu ymhellach at enw da'r Grŵp AB trwy ymrwymiad i weithio fel aelod o dîm a chynhyrchu gwaith o ansawdd uchel. Mae'r swydd yn darparu cyfle heriol a chyffrous i ymarferwyr rhagweithiol ac arloesol sy'n gallu arddangos rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu dwyieithog a brwdfrydedd mawr dros yr Iaith Gymraeg.

Mae'r swydd Mentor Cyflwyno'r Iaith Gymraeg yn gorwedd ym Mhrifathrawiaeth Cynllunio, Dysgwyr a Chyfathrebu ac mae'n hanfodol bwysig i sicrhau bod y Grŵp AB yn cyflawni ei weledigaeth a'i gyrchnodau strategol. Gan weithio gyda'r Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd, ac arweinwyr cwricwlwm, bydd y Mentor Cyflwyno'r Iaith Gymraeg yn darparu cymorth ar gyfer yr holl faterion addysgu a dysgu dwyieithog a chyfrwng Cymraeg o fewn meysydd pwnc sector blaenoriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda ffocws ar hyfforddi a chefnogi staff addysgu o fewn y meysydd hynny. Blaenoriaeth ar gyfer y swydd hon yw sicrhau bod safonau addysgu a dysgu dwyieithog yn gwella'n barhaus a bod datblygiad staff a hyfforddiant o ansawdd uchel yn cael eu darparu ar gyfer yr holl staff, gan gynnwys cefnogaeth arbenigol i'r staff hynny y mae eu perfformiad proffesiynol yn cael ei archwilio. Bydd y Mentor Cyflwyno'r Iaith Gymraeg yn aelod staff sy'n dangos rhagoriaeth ac arloesedd yn ei ymarfer addysgu a dysgu dwyieithog o ddydd i ddydd.

Cyfrifoldebau Allweddol
 • Hyrwyddo a datblygu rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu dwyieithog;
 • Gweithio gydag unigolion a thimau cwrs i ddatblygu a rhannu'r arfer gorau oll mewn addysgu a dysgu dwyieithog;
 • Cefnogi a mentora athrawon newydd ac athrawon sefydledig i wella pob agwedd ar eu perfformiad a'u cefnogi drwy'r model Sylfaenol Gwell Gorau;
 • Mentora aelodau newydd o staff drwy eu cyfnodau cynefino a phrawf priodol mewn addysgu a dysgu dwyieithog;
 • Cynnal arsylwadau o staff addysgu o fewn meysydd pwnc blaenoriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel y cytunwyd gyda'r Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd;
 • Darparu cefnogaeth hyfforddi a mentora i wella dulliau cyflwyno addysgu dwyieithog i staff newydd o fewn y meysydd pwnc blaenoriaeth;
 • Darparu adborth i staff maes pwnc blaenoriaeth yn dilyn arsylwadau a'u cefnogi yn eu datblygiad trwy broses o hyfforddi a mentora gan ddilyn y model Sylfaenol Gwell Gorau;
 • Cyfrannu at ddatblygiad yr adnoddau canolog ar y safle Google Cymraeg a chefnogi cyflwyno a defnyddio'r adnoddau;
 • Cyfrannu at ac ymgymryd â gweithgareddau datblygiad proffesiynol parhaus sy'n berthnasol i gyflwyno dwyieithog ac sy'n deillio o arsylwi rolau addysgu a dysgu;
 • Cadw cofnodion cywir a chynhyrchu cynlluniau gweithredu ac adroddiadau ar ddatblygiad addysgu a dysgu dwyieithog;
 • Cyfrannu at a chydlynu gwaith Addysgu a Dysgu dwyieithog fel bo'n berthnasol a phriodol ac sy'n eistedd yn unol â chynllun gwaith y Gyfarwyddiaeth;
 • Cefnogi asesu gwaith dysgwyr cyfrwng Cymraeg lle bo angen; Mynychu Paneli Pwnc y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
 • Gradd neu gyfwerth
 • Cymhwyster addysgu
 • TGAU Cymraeg - o leiaf Gradd C neu Lefel O cyfwerth
 • TGAU Saesneg a Mathemateg - o leiaf Gradd C neu Lefel O cyfwerth
 • Profiad llwyddiannus o addysgu ystod eang o ddysgwyr ar wahanol lefelau a chyflwyno'n ddwyieithog yn gyson yn eich arsylwadau gwersi graddedig eich hun
 • Profiad ôl-Tystysgrif Addysg neu brofiad cyfwerth
 • Profiad llwyddiannus o wneud gwelliannau arwyddocaol mewn sgiliau Iaith Gymraeg myfyrwyr
 • Profiad o fentora neu hyfforddi
 • Gwybodaeth am ddatblygiadau allweddol sy'n effeithio ar ddysgu ac addysgu dwyieithog mewn Addysg Bellach/Uwch
 • Gwybodaeth am godio LA26, C1-B3 a sut i gefnogi dysgwyr i symud ar hyd y continwwm
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau addysgu dwyieithog effeithiol a strategaethau sy'n sicrhau lefelau uchel o ymgysylltu â myfyrwyr a dysgu effeithiol
 • Gallu i ddefnyddio prif nodweddion swît rhaglenni Microsoft Office a Google yn ogystal ag offer cymorth iaith Gymraeg ar-lein
 • Profiad o ddefnydd llwyddiannus o e-ddysgu a strategaethau TGD iaith Gymraeg
 • Brwdfrydedd am ddatblygu a hyrwyddo arfer llwyddiannus ac arloesol mewn addysgu a dysgu dwyieithog
 • Gallu i arwain unigolion a thimau i ddatblygu safonau uchel o addysgu a dysgu
 • Gallu i wneud dyfarniadau cadarn a chryf ynghylch dulliau addysgu dwyieithog gan ddefnyddio tystiolaeth sydd ar gael
 • Gallu i roi adborth ffurfiol, adeiladol a beirniadol i gymheiriaid a chydweithwyr
 • Sgiliau rhyngbersonol da a gallu i ysgrifennu adroddiadau clir a chryno
 • Ymrwymiad i hyrwyddo Cyfle Cyfartal
 • Ymrwymiad i gadw arbenigedd proffesiynol a sgiliau yn gyfoes
 • Parodrwydd i weithio'n hyblyg i ateb gofynion y Coleg
Dymunol:
 • Profiad o arsylwi dysgu ac addysgu a rhoi adborth ffurfiol ac adeiladol i gymheiriaid a chydweithwyr eraill
 • Parodrwydd i deithio ar draws yr holl gampysau
 • Parodrwydd i yrru bws mini'r coleg
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 3/4
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 3/4
Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm.

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch ynghlwm.

Buddion
 • Byddwch yn cael 46 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 59 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein