MANYLION
  • Lleoliad: Bangor,
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £30,619.64 - £47,330.98 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Darlithydd yn AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) ac ACCA (Cymdeithas y Cyfrifwyr Tystysgrifedig Siartredig)

Grwp Llandrillo Menai

Cyflog: £30,619.64 - £47,330.98 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Pwrpas y Swydd

Addysgu i safon uchel, creu cyfleoedd dysgu effeithiol a galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Fel Darlithydd mewn Rheolaeth a Chymwysterau Proffesiynol, eich prif rôl yw hwyluso dysgu a datblygiad myfyrwyr ym maes Cyfrifeg a Chyllid, gan roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen arnynt i ragori yn eu dewis broffesiynau. Byddwch yn gyfrifol am draddodi darlithoedd atyniadol ac effeithiol, cynllunio cwricwlwm ac asesiadau, a darparu arweiniad academaidd a phroffesiynol i fyfyrwyr ar hyd eu taith addysgol.

Byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio dyfodol myfyrwyr sy'n dilyn gyrfaoedd ym meysydd cyfrifeg a chyllid. Mae eich ymroddiad i gyflwyno gwybodaeth, meithrin meddwl beirniadol, a chefnogi eu twf yn hanfodol i'w paratoi ar gyfer llwyddiant yn eu dewis broffesiynau. Mae'r rôl hon yn gofyn am gyfuniad o ragoriaeth addysgu, arbenigedd diwydiant, ac ymrwymiad i ddatblygiad personol a phroffesiynol parhaus.

Trosolwg

Cyflwyno Cyrsiau: Cyflwyno darlithoedd, seminarau, gweithdai, a thiwtorialau ar amrywiol gyrsiau cymwysterau cyfrifeg a chyllid, gan sicrhau bod y cynnwys yn gyfredol, yn berthnasol, ac yn cyd-fynd â safonau diwydiant.

Datblygu'r Cwricwlwm: Cydweithio â chydweithwyr academaidd i ddylunio a diweddaru deunyddiau cwricwlwm, gan ymgorffori'r tueddiadau, damcaniaethau ac arferion gorau diweddaraf ym meysydd cyfrifeg a chyllid.

Asesu a Gwerthuso: Creu asesiadau teg a chynhwysfawr i fesur dealltwriaeth a chynnydd myfyrwyr. Darparu adborth amserol ar aseiniadau, prosiectau ac arholiadau i gefnogi eu dysgu.

Cymorth i Fyfyrwyr: Cynnig arweiniad academaidd a mentoriaeth i fyfyrwyr, gan eu helpu i osod a chyflawni eu nodau addysgol a gyrfa. Mynd i'r afael ag anghenion a heriau unigol trwy oriau swyddfa rheolaidd a chyfathrebu.

Datblygiad Proffesiynol: Byddwch yn wybodus am ddatblygiadau ym maes cymwysterau cyfrifeg a chyllid, ewch i gynadleddau, gweithdai a sesiynau hyfforddi i wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau addysgu eich hun.

Ymchwil ac Ysgoloriaeth: Cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil sy'n gysylltiedig â'ch maes arbenigedd, cyfrannu at gyhoeddiadau ysgolheigaidd, a chymryd rhan mewn prosiectau ymchwil perthnasol i wella enw da academaidd y sefydliad.

Manylion Swydd
Cyfeirnod y Swydd
BD/286/24

Cyflog
£30,619.64 - £47,330.98 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Lleoliad Gwaith
  • Bangor

Hawl gwyliau
• 46 diwrnod o wyliau yn flynyddol

• Pob gwyliau cyhoeddus a arsylwir fel arfer, yn cael eu pennu'n flynyddol.

• Hyd at 5 diwrnod o ddiwrnodau cau effeithlonrwydd y flwyddyn, a bennir yn flynyddol.

Patrwm gweithio
37 awr yr wythnos

835 awr o amser addysgu blynyddol - 24 i 26 awr yr wythnos.

Hyd at 5 awr yr wythnos o weithio'r safle gyda chytundeb y rheolwr.

Hawliau Pensiwn
Cynllun Pensiwn Athrawon

Math o gytundeb
Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau
24 Gorff 2024
12:00 YH(Ganol dydd)