MANYLION
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: GBP 22,050.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Gofal (Coleg Bevan)

Coleg Penybont

Cyflog: GBP 22,050.00

Cynorthwyydd Gofal (Coleg Bevan)

Disgrifiad o'r swydd Cynorthwyydd Gofal (Coleg Bevan)

Rhan amser a Thymor Penodol tan 31ain Awst 2025

29 - 34 awr y wythnos

£22,050 pro rata (Amser Tymor yn Unig)

Sylwch, bydd y cyflog gwirioneddol yn seiliedig ar nifer yr wythnosau a weithiwyd yn ystod y tymor yn unig.

Pwrpas y Swydd:

Pwrpas y rôl hon yw chwarae rhan weithredol wrth gefnogi myfyrwyr gyda'u lles corfforol ac emosiynol wrth baratoi ar gyfer gweithgareddau dyddiol a sgiliau bywyd a'u helpu i gyflawni eu nodau personol.

Am ragor o wybodaeth, gweler y pecyn gwybodaeth swydd .

Cliciwch yma i weld y patrymau shifft ar gyfer y swyddi gwag sydd ar gael.

Mae Coleg Bevan yn cydnabod ei gyfrifoldeb i sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr o wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed. Mae'r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS Manwl boddhaol ar gyfer y gweithlu plant ac oedolion. Mae angen cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer rhai swyddi.

Mae’r rôl hon yn cael ei hysbysebu ar ran Coleg Bevan, cwmni cyfyngedig preifat, sy’n is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Goleg Penybont. Mae'r contract cyflogaeth a'r telerau ac amodau cysylltiedig ar gyfer y swydd hon gyda Choleg Bevan (Rhif y Cwmni: 14720762).

Rydym yn ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o gefndiroedd a chymunedau gwahanol, ac o oedrannau gwahanol.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.

Nid yw’r Coleg yn cymryd rhan yng Nghynllun Noddi Fisa’r DU felly, bydd yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o’u Hawl i Weithio yn y DU os cynigir rôl gyda ni.

Sylwch y gallai fod angen cyfweliad neu asesiad ail gam.