MANYLION
  • Lleoliad: Coleg Cambria,
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £23,197 (Pro Rata) - £23,334 (Pro Rata)
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cymhorthydd Bwyd a Diod (Blaen tŷ) CC/2621

Coleg Cambria

Cyflog: £23,197 (Pro Rata) - £23,334 (Pro Rata)

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Coleg Cambria: Cyflwyniad

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. Ar ôl cael arolwg canmoliaethus gan Estyn yn ddiweddar, rydym yn teimlo bod hyn yn ddechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Crynodeb o'r Swydd

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Cymhorthydd Bwyd a Diod (Blaen tŷ)

Lleoliad: Iâl

Math o Gontract: Rhan-amser (20 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn) (0.4428 CALl), Parhaol

Cyflog: £23,197 - £23,334 (Pro Rata)

Wedi'i leoli'n ganolog yng Ngholeg Cambria, mae Bwyty Iâl a Siop Goffi Iâl yn dyst i'n hymrwymiad i giniawa o safon a darparu profiadau rhagorol i westeion. Rydyn ni hefyd yn falch iawn o fod yn agor ein cyfleusterau newydd o'r radd flaenaf sef Sba Iâl a Bar Iechyd Sba Iâl. Rydyn ni'n chwilio am Gymhorthydd Blaen Tŷ sy'n gallu cyfuno proffesiynoldeb gydag ymddygiad cynnes a chroesawgar yn ddidrafferth. Mae'r swydd yn cynnwys goruchwylio bod yr ardal lle mae'r cwsmeriaid yn llifo'n llyfn, a sicrhau bod pob gwestai yn cael gwasanaeth o'r radd flaenaf. Wrth weithio ochr yn ochr â'n tîm ymroddedig, mi fyddech chi'n chwarae rhan annatod o osod y tôn ar gyfer profiadau gwesteion o'r eiliad maen nhw'n camu drwy'r drws.

Bydd gan ymgeiswyr delfrydol brofiad mewn swyddi blaen tŷ, mewn lleoliadau lletygarwch neu giniawa bywiog fyddai orau. Mae dealltwriaeth o gyflymder a dynameg amgylchedd bwyty prysur yn hanfodol. Mae'r swydd yn gweddu unigolion sy'n angerddol am letygarwch, sydd â sgiliau cyfathrebu blaenllaw, ac sydd ag awydd i gynnal a chynyddu safonau ein gwasanaeth. Os ydych chi'n frwdfrydig am greu profiadau ciniawa cofiadwy a chyfrannu'n gadarnhaol at ein tîm, mi fyddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Gofynion Hanfodol
  • Profiad o weithio mewn amgylchedd arlwyo blaen tŷ
  • Profiad o ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid ardderchog i'r cyhoedd
  • Hyderus wrth drin trafodion arian parod a gweithio gyda'r systemau til

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae hyrwyddo'r Gymraeg yn rhan hanfodol o'n gwaith. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno cais yn Gymraeg. Nid ydym yn trin cais a gyflwynwyd yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a chyflwynwyd yn Saesneg.

Bydd ffurflenni cais, deunydd esboniadol, gwybodaeth am y broses gyfweld a dulliau asesu a disgrifiadau swydd i gyd ar gael yn Gymraeg.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac mae'r coleg wedi ymrwymo i gael grwp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn 'agored i niwed' yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo'n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Byddai gofyn i chi hefyd gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg fel Athro Addysg Bellach.

Fel arfer mae swyddi'n cael eu hysbysebu gydag ystod cyflog. Os cewch gynnig swydd yn y coleg, bydd profiad perthnasol yn cael ei ystyried er mwyn pennu eich cyflog cychwynnol.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth estynedig