MANYLION
  • Lleoliad: Brynmenyn Primary,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £25,063 - £25,942 y flwyddyn
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Uwch Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Brynmenyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflog: £25,063 - £25,942 y flwyddyn

Uwch Swyddog Gweinyddol - Ysgol Gynradd Brynmenyn
Disgrifiad swydd
Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Brynmenyn yn awyddus i benodi Uwch-swyddog Gweinyddol rhagorol, rhagweithiol a llawn cymhelliant.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i rywun sydd â disgwyliadau uchel, ymdeimlad o gydweithio a brwdfrydedd cadarnhaol, i ymuno â'n cymuned ysgol hapus a rhagweithiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

gallu gweithio'n gadarnhaol gyda'n plant, tîm staff, rhieni/gofalwyr a'r gymuned;

bod yn rhagweithiol, yn hyblyg ac yn chwaraewr tîm;

â disgwyliadau uchel o'u hunain ac eraill, a byddant yn ymfalchïo yn eu rôl;

gallu rheoli a blaenoriaethu llwyth gwaith a bodloni terfynau amser;

meddu ar wybodaeth am Wybodaeth Reoli/Systemau Rheoli Ariannol SIMS;

cyfrifoldeb am reoli'r dderbynfa a'r swyddfa yn effeithlon, gan gysylltu â rhieni, staff ac amrywiaeth o asiantaethau allanol;

gallu gweithio yn ôl eu menter eu hunain; a

bod yn aelod gweithgar o dîm.

Mae'r gallu i gyfarch cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o’r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.
Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf 2024
Dyddiad llunio rhestr fer: 12 Gorffennaf 2024
Dyddiad Cyfweld: 18 Gorffennaf 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person