MANYLION
 • Lleoliad: Carmarthenshire,
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Cyflog: £49,878 - £52,805
 • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Athro/Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyflog: £49,878 - £52,805

Rydym yn mabwysiadu dull 'recriwtio dienw' wrth lunio'r rhestr fer. Ni fydd rheolwyr recriwtio yn cael mynediad at wybodaeth bersonol, gan gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt, hyd nes y bydd penderfyniad wedi'i wneud ynghylch y rhestr fer.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio, cadw a datblygu gweithlu sy'n adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae rhannu eich data monitro cydraddoldeb yn ein galluogi i asesu effaith ein polisïau a'n harferion recriwtio a chyflogaeth ac yn rhoi cyfle i ni eu gwella lle bo modd. Nid yw rheolwyr recriwtio yn cael mynediad at wybodaeth monitro cydraddoldeb ar unrhyw adeg.

Ynglŷn â'r swydd wag

Cyfeirnod y Swydd Wag: 262

Sefydliad: Cyngor Sir Caerfyrddin

Adran: Cymorth Cynhwysiant

Nifer y swyddi gwag: 1

Math o gontract: Parhaol Amser Llawn

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Gradd: Soulbury 8-10

Cyflog: £49,878 - £52,805

Cyfradd yr awr: £25.85- £27.37

Oriau Contract: 37

Soulbury SPA Points:

Dewch i ymuno â'n tîm Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol bywiog, blaengar sy'n perfformio'n dda, sy'n gweithio'n dda ac sy'n ceisio gwella'n gyson ac sy'n ymrwymedig i gynnal ei enw da rhagorol am ddarparu gwasanaethau o'r radd flaenaf. Rydym yn awyddus i benodi Athro Ymgynghorol ar gyfer Iaith Lleferydd a Chyfathrebu i gynorthwyo'r Rheolwyr ADY i fonitro a herio ysgolion i wneud y defnydd gorau posibl o gyllid ADY gan ddefnyddio data i gefnogi disgyblion ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.
Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at hyfforddi staff ysgolion i feithrin gallu i ddiwallu anghenion pob disgybl ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, i wreiddio cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, datblygu Cynlluniau Datblygu Unigol a defnyddio mapio darpariaeth ac offer olrhain cynnydd disgyblion.
Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo'r rheolwyr ADY gyda datblygiadau strategol, prosesau ADY, y Panel Cynhwysiant a'r Fforwm Cyfathrebu. Bydd deiliad y swydd yn cynghori ac yn cefnogi lleoliadau arbenigol Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer disgyblion ag anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu ac yn cyfrannu at eu datblygiad pellach.
Mae'r tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cynnig cyfle gwych i ymuno â Chyngor sy'n edrych i fod yn arloesol yn y ffordd y maent yn darparu gwasanaethau. Rydym yn chwilio am reolwr modern, ysbrydoledig a chynhwysol gyda'r profiad, brwdfrydedd, egni, ysgogiad ac ymrwymiad perthnasol. Byddwch yn arwain tîm bach o staff cymorth ymroddedig sy'n cefnogi anghenion plant a phobl ifanc sydd ag Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu a byddwch yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol ehangach i hyrwyddo cyflawniad a lles.
Bydd angen i'r Brifysgol Agored allu teithio o fewn ardal yr Awdurdod Lleol.
Gofynnir am wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Uwch (DBS) ar gyfer y swydd hon.
Am drafodaeth anffurfiol am y rôl hon, cysylltwch ag Elinor Williams / Rebecca Williams (Rheolwr ADY), yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ar 01267 246455 / erwilliams@carmarthenshire.gov.uk / rawilliams@carmarthenshire.gov.uk

Disgrifiad Swydd: 011825.pdf - 183KB ~~EFORM_FILE_NEW_WINDOW~~

Dyddiad disgwyliedig y cyfweliad: 1 Medi 2024

Lefel DBS: Bydd gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan Wirio'r Rhestr Wahardd yn ofynnol ar gyfer y swydd hon. Mae'n drosedd gwneud cais am y swydd os yw'r ymgeisydd wedi'i wahardd rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau a reoleiddir sy'n berthnasol i blant neu oedolion sydd mewn perygl.

Lefel Sgiliau Cymraeg - Siarad: Lefel 4 - Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol ar ôl penodi i gyrraedd y lefel hon.

Dyddiad Cau: 28/07/2024, 23:55

Y Buddion

Rydym yn cynnig pecyn buddion ardderchog, gan gynnwys:
 • Cyflog cystadleuol
 • Cofrestru'n awtomatig i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Hawl i wyliau blynyddol hael gyda'r opsiwn o brynu gwyliau blynyddol ychwanegol
 • Mynediad at gymorth iechyd a llesiant i staff
 • Datblygiad personol a dilyniant gyrfa
 • Cynlluniau disgownt staff a buddion eraill e.e., cynllun beicio i'r gwaith
 • Gweithio hyblyg a pholisïau sy'n ystyriol o deuluoedd


Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio diogel a theg, diogelu ac amddiffyn y rhai yr ydym yn gofalu amdanynt ac yn eu gwasanaethu. Rydym yn sicrhau bod ein holl staff yn cael eu fetio, eu dethol, eu hyfforddi a'u goruchwylio'n deg ac i safon uchel fel y gallant ddarparu gofal diogel, effeithiol a thosturiol.

Nodwch fod rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas os yw eu swyddi mewn perygl; rhoddir ystyriaeth ymlaen llaw i weithwyr presennol sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ac sydd wedi'u cofrestru ar ein cofrestr adleoli.

Cymhwysedd: Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Gwneir hyn er mwyn cael gwybod a ydych yn gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofynnol ar gyfer gweithio yn y Cyngor neu mewn sefydliadau partner: https://www.gov.uk/prove-right-to-work . Nodwch: Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn symud ymlaen. Os daw'n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais neu eich cynnig yn cael ei dynnu'n ôl.

Sut i wneud cais: Rhaid i bob cais am y swydd wag hon gael ei wneud drwy ein system ymgeisio ar-lein. Os oes gennych nam sy'n eich atal rhag gwneud cais ar-lein, e-bostiwch: swyddi@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567 a gofynnwch am 'Recriwtio' i drafod trefniadau eraill i'ch helpu yn y broses.

Gweler y canllawiau 'Sut rydym yn recriwtio' ar y Dudalen Gyrfaoedd i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.