Cyngor Sir Caerfyrddin

Carmarthenshire County Council
Local Authority (LA)
EIN CYFEIRIADAU:
  • Cyngor Sir Caerfyrddin
  • Neuadd Y Sir
  • Caerfyrddin
  • Carmarthenshire
  • SA31 3HB
Amdanom Ni
Rydym yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne Orllewin Cymru. Rydym yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy'n teimlo eu bod yn bodloni gofynion ein swyddi gwag heb ystyried hil, lliw, cenedl, tarddiad ethnig neu genedlaethol, anabledd, crefydd a chred neu ddiffyg cred, oedran rhyw, hunaniaeth rhywedd a mynegiant rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd neu famolaeth, statws priodas neu bartneriaeth sifil. Rydym wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac i werthfawrogi amrywiaeth. Os bodlonir meini prawf hanfodol y swydd, mae'r Cyngor yn gwarantu y rhoddir cyfweliadau i bobl sydd ag anableddau, yn unol â diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010.

Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1 Ionawr ymlaen. Ewch i wefan Llywodraeth y DU am wybodaeth bellach i ddeall eich hawl i weithio yn y DU.
Ysgol School