MANYLION
 • Lleoliad: Carmarthenshire,
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Cyflog: £24,440 - £25,265
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu ar gyfer Dysgwyr Sipsiwn a Theithwyr

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyflog: £24,440 - £25,265

Rydym yn mabwysiadu dull 'recriwtio dienw' wrth lunio'r rhestr fer. Ni fydd rheolwyr recriwtio yn cael mynediad at wybodaeth bersonol, gan gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt, hyd nes y bydd penderfyniad wedi'i wneud ynghylch y rhestr fer.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio, cadw a datblygu gweithlu sy'n adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae rhannu eich data monitro cydraddoldeb yn ein galluogi i asesu effaith ein polisïau a'n harferion recriwtio a chyflogaeth ac yn rhoi cyfle i ni eu gwella lle bo modd. Nid yw rheolwyr recriwtio yn cael mynediad at wybodaeth monitro cydraddoldeb ar unrhyw adeg.

Ynglŷn â'r swydd wag

Cyfeirnod y Swydd Wag: 491

Sefydliad: Cyngor Sir Caerfyrddin

Adran: Cymorth Cynhwysiant

Nifer y swyddi gwag: 1

Math o gontract: Dros Dro/Secondiad - Rhan-amser

Dyddiad gorffen y contract: 31 Mawrth 2025

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin

Gradd: Gradd D +4%

Cyflog: £24,440 - £25,265

Cyfradd yr awr: £12.66 - £13.09

Oriau Contract: 19:30

Dewch i ymuno â'n tîm
Mae'r Gwasanaeth Sipsiwn/Teithwyr yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu brwdfrydig i weithio ochr yn ochr â staff a dysgwyr ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gefnogi dysgwyr ledled Sir Gaerfyrddin i fynd i'r afael â'u hanghenion wrth gael mynediad i'r cwricwlwm.

Mae'r gallu i deithio o fewn y sir yn hanfodol.

Mae'r swydd yn cael ei hariannu drwy Grant Addysg yr Awdurdod Lleol ac felly mae'n dros-dro ac yn cael ei chynnig tan fis Mawrth 2025 yn y lle cyntaf.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Caroline Hodson chodson@carmarthenshire.gov.uk

Disgrifiad Swydd: 033414.pdf - 180KB ~~EFORM_FILE_NEW_WINDOW~~

Lefel DBS: Bydd gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan Wirio'r Rhestr Wahardd yn ofynnol ar gyfer y swydd hon. Mae'n drosedd gwneud cais am y swydd os yw'r ymgeisydd wedi'i wahardd rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau a reoleiddir sy'n berthnasol i blant neu oedolion sydd mewn perygl.

Lefel Sgiliau Cymraeg - Siarad: Lefel 2 - Bydd angen ichi fod â lefel sylfaenol o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol ar ôl penodi i gyrraedd y lefel hon.

Dyddiad Cau: 11/07/2024, 23:55

Y Buddion

Rydym yn cynnig pecyn buddion ardderchog, gan gynnwys:
 • Cyflog cystadleuol
 • Cofrestru'n awtomatig i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Hawl i wyliau blynyddol hael gyda'r opsiwn o brynu gwyliau blynyddol ychwanegol
 • Mynediad at gymorth iechyd a llesiant i staff
 • Datblygiad personol a dilyniant gyrfa
 • Cynlluniau disgownt staff a buddion eraill e.e., cynllun beicio i'r gwaith
 • Gweithio hyblyg a pholisïau sy'n ystyriol o deuluoedd


Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio diogel a theg, diogelu ac amddiffyn y rhai yr ydym yn gofalu amdanynt ac yn eu gwasanaethu. Rydym yn sicrhau bod ein holl staff yn cael eu fetio, eu dethol, eu hyfforddi a'u goruchwylio'n deg ac i safon uchel fel y gallant ddarparu gofal diogel, effeithiol a thosturiol.

Nodwch fod rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas os yw eu swyddi mewn perygl; rhoddir ystyriaeth ymlaen llaw i weithwyr presennol sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ac sydd wedi'u cofrestru ar ein cofrestr adleoli.

Cymhwysedd: Gofynnir i chi am eich cenedligrwydd ac a oes gennych hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig. Gwneir hyn er mwyn cael gwybod a ydych yn gymwys i wneud cais am y swydd wag hon. Mae hyn yn ofynnol ar gyfer gweithio yn y Cyngor neu mewn sefydliadau partner: https://www.gov.uk/prove-right-to-work . Nodwch: Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, ni fydd eich cais yn symud ymlaen. Os daw'n amlwg yn ddiweddarach yn y broses nad ydych yn gymwys i wneud cais, efallai y bydd eich cais neu eich cynnig yn cael ei dynnu'n ôl.

Sut i wneud cais: Rhaid i bob cais am y swydd wag hon gael ei wneud drwy ein system ymgeisio ar-lein. Os oes gennych nam sy'n eich atal rhag gwneud cais ar-lein, e-bostiwch: swyddi@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567 a gofynnwch am 'Recriwtio' i drafod trefniadau eraill i'ch helpu yn y broses.

Gweler y canllawiau 'Sut rydym yn recriwtio' ar y Dudalen Gyrfaoedd i gael rhagor o wybodaeth am y broses recriwtio.