MANYLION
  • Lleoliad: Coleg Cambria,
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £30,620 (Pro Rata) - £47,331 (Pro Rata)
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd Therapi Harddwch CC/2616

Coleg Cambria

Cyflog: £30,620 (Pro Rata) - £47,331 (Pro Rata)

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Coleg Cambria: Cyflwyniad

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. Ar ôl cael arolwg canmoliaethus gan Estyn yn ddiweddar, rydym yn teimlo bod hyn yn ddechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Crynodeb o'r Swydd

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Darlithydd Therapi Harddwch

Lleoliad: Iâl

Math o Gontract: Rhan-amser (0.75 cyfwerth â llawn amser, 27.75 awr yr wythnos), Parhaol

Graddfa Gyflog: £30,620 - £47,331 (Pro Rata) (Mae pwyntiau UP2 ac UP3 yr uwch raddfa gyflog yn amodol ar dystiolaeth o gynnydd blaenorol i'r raddfa dâl uwch)

Mae Coleg Cambria yn chwilio am Ddarlithydd Therapi Harddwch i ymuno â'n tîm ar ein safle Iâl. Mae'r swydd yma yn cynnwys darparu addysgu o safon uchel, paratoi deunyddiau addysgol deniadol, ac asesu gwaith myfyrwyr. Byddwch chi'n darparu arweiniad a chymorth addysgol, yn ymddwyn fel tiwtor personol, ac yn cynorthwyo gyda'r broses recriwtio a chyfweld ar gyfer darpar fyfyrwyr. Yn ogystal, byddwch chi'n cymryd rhan mewn marchnata, cynllunio a gwerthuso'r hyn a gynigwyd ar y cwrs, cydweithio gyda thiwtoriaid eraill i ehangu'r cwricwlwm ac adnoddau. Mae cyfathrebu effeithiol gyda noddwyr myfyrwyr a chyflogwyr yn hanfodol, ynghyd â chynnal dogfennaeth fanwl a chadw at bolisïau'r coleg i wella cyfraddau cadw, recriwtio a chyflawniad.

Mae angen cymryd rhan yng ngweithdrefnau hunanasesu'r sefydliad, arolygiadau allanol, archwiliadau, a gweithgareddau gwirio, yn ogystal â monitro a gwerthuso sesiynau dysgu. Byddwch chi'n cyfrannu at welliant parhaus trwy arsylwadau addysgu rheolaidd. Gall y swydd yma hefyd gynnwys cefnogi digwyddiadau arbennig a digwyddiadau a drefnir gan y maes busnes. Os ydych chi wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysg ac yn awyddus i gyfrannu at gymuned academaidd fywiog, rydym yn eich gwahodd i wneud cais am y swydd werth chweil yma yng Ngholeg Cambria.

Gofynion Hanfodol
  • Cymhwyster addysgu Lefel 5 o leiaf (e.e. Tystysgrif Addysg/TAR) neu fod yn gweithio tuag at gymhwyster addysgu Lefel 5.
  • Wedi cael eich addysgu i gymhwyster Lefel 5 o leiaf
  • Dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol o fewn eich maes arbenigol eich hun a ffyrdd o gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau o'r fath
  • Ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd o fewn addysgu.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd yma.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae hyrwyddo'r Gymraeg yn rhan hanfodol o'n gwaith. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno cais yn Gymraeg. Nid ydym yn trin cais a gyflwynwyd yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a chyflwynwyd yn Saesneg.

Bydd ffurflenni cais, deunydd esboniadol, gwybodaeth am y broses gyfweld a dulliau asesu a disgrifiadau swydd i gyd ar gael yn Gymraeg.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac mae'r coleg wedi ymrwymo i gael grwp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn 'agored i niwed' yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo'n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Byddai gofyn i chi hefyd gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg fel Athro Addysg Bellach.

Fel arfer mae swyddi'n cael eu hysbysebu gydag ystod cyflog. Os cewch gynnig swydd yn y coleg, bydd profiad perthnasol yn cael ei ystyried er mwyn pennu eich cyflog cychwynnol.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth estynedig