MANYLION
  • Lleoliad: Coleg Cambria,
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £30,620 - £47,331
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Darlithydd mewn Adeiladu Technegol ac Addysg Uwch CC/2609

Coleg Cambria

Cyflog: £30,620 - £47,331

Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth
Teitl y Swydd: Darlithydd mewn Gwaith Adeiladu Technegol ac Addysg Uwch
Lleoliad: Ffordd y Bers, Wrecsam
Math o Gontract: Llawn Amser, Parhaol
Graddfa Gyflog: £30,620 - £47,331 Sylwer y bydd y cyflog hwn yn pro rata ac yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd Gwaith Adeiladu Technegol i ymuno â'n tîm Gwaith Adeiladu Technegol, bydd y swydd hon wedi'i lleoli ar ein safle yn Ffordd y Bers.

Trosolwg o'r Swydd

Fel Darlithydd byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr i gyflwyno amrywiaeth o bynciau o fewn yr amgylchedd adeiledig. Byddwch yn perfformio addysgu wedi'i amserlennu, yn paratoi deunyddiau dysgu, yn marcio gwaith myfyrwyr, ac yn cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl yr angen. Byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cefnogaeth a chwnsela i bob myfyriwr wrth gymryd rhan yn y gwaith marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau.

Byddwch hefyd yn cysylltu â thiwtoriaid eraill o feysydd busnes eraill o ran adnoddau, datblygu'r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill, wrth gwblhau a chynhyrchu'r dogfennau terfynau amser y cytunwyd arnynt megis; cofrestrau, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygu cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd o fewn addysgu, bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i gefnogi'r anghenion hyn mewn amgylchedd dysgu a dangos a dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill a gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Gofynion
  • Cymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol perthnasol
  • Yn ddelfrydol, byddwch yn Athro cymwysedig ac yn meddu ar TAR, Tystysgrif Addysg neu C&G 7407 neu'n barod i weithio tuag at un o'r rhain.
  • Datblygu a defnyddio ystod o dechnegau dysgu ac addysgu a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol
  • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, bod yn chwaraewr tîm cryf, gan arddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu
  • Hyfedredd mewn MS Office ac yn ddelfrydol mewn cymwysiadau Google a defnyddio'r rhyngrwyd a'r fewnrwyd

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac mae'r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn 'agored i niwed' yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo'n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau ein swyddi gwag ynghynt na'r dyddiad a restrwyd os byddwn wedi derbyn nifer fawr o geisiadau.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai