MANYLION
  • Lleoliad: Coleg Cambria,
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £12.02 - £12.10
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Nyrs Feithrinfa - Gwaith Achlysurol CC/2610

Coleg Cambria

Cyflog: £12.02 - £12.10

Disgrifiad Swydd a Manyleb Yr Unigolyn

Coleg Cambria: Cyflwyniad

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. Ar ôl cael arolwg canmoliaethus gan Estyn yn ddiweddar, rydym yn teimlo bod hyn yn ddechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Crynodeb o'r Swydd

Rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Nyrs Feithrinfa

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

Math o Gontract: Parhaol, Telir Fesul Awr, Gwaith Achlysurol, Oriau Hyblyg Ad Hoc. T ymor sefydlog (Awst 2025)

Cyflog: £12.02 - £12.10 (yr awr ynghyd a thal gwyliau)

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am nifer o achlysurol Nyrs Feithrinfa i ymuno â thîm Meithrinfa Toybox ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Meithrinfa Toybox yw ein meithrinfa ar y safle sy'n darparu lleoedd llawn amser a rhan amser i blant staff a myfyrwyr y coleg yn ogystal ag aelodau'r gymuned leol. Rydym yn cynnig gofal plant o ansawdd da, gan sicrhau bod rhieni a phlant mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar, gyda gofal ac addysg o'r safon uchaf.

Fel Nyrs Feithrinfa, byddwch yn cynorthwyo â'r holl weithgarwch sy'n gysylltiedig â gofalu am blant a'u datblygiad, gan gynnwys eu hiechyd cyffredinol, eu lles, eu diogelwch a'u datblygiad corfforol sylfaenol. Byddwch yn gweithredu fel gweithiwr allweddol, ac yn cynorthwyo â threfnu, cynllunio a pharatoi prydau bwyd, gweithgareddau, amseroedd gorffwys, glanhau a golchi dillad.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac yn gallu dangos cymhelliant a hunanhyder. Rhaid bod yn aelod cadarn o dîm sy'n gallu cyd-weithio ag aelodau o'r tîm o bob lefel.

Gofynion Hanfodol

• Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygu Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) QCF

• Gwybodaeth am faterion lles plant, a dealltwriaeth o bwysigrwydd gosod nodau ac amcanion.

• Lefel dda o sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol.

• Brwdfrydig, hyblyg a gallu gweithio ar eich liwt eich hun.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac mae'r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn 'agored i niwed' yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo'n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr ar gyfer unrhyw swydd yn gynnar pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Mae hyrwyddo'r Gymraeg yn rhan hanfodol o'n gwaith. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno cais yn Gymraeg. Nid ydym yn trin cais a gyflwynwyd yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a chyflwynwyd yn Saesneg.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai