MANYLION
  • Lleoliad: Coleg Cambria,
  • Math o gyflog: Annual
  • Cyflog: £26,488.40 - £30,383.50
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Hyfforddwr / Arddangoswr / Asesydd mewn Lletygarwch ac Arlwyo CC/2605

Coleg Cambria

Cyflog: £26,488.40 - £30,383.50

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Coleg Cambria: Cyflwyniad

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. Ar ôl cael arolwg canmoliaethus gan Estyn yn ddiweddar, rydym yn teimlo bod hyn yn ddechrau da.

Rydym yn rhoi croeso cynnes i holl fyfyrwyr a staff i wneud Coleg Cambria yn lle rydych chi eisiau bod yn rhan ohono. Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad a'r canlyniadau gorau y gallant eu cael, rydym yn sicrhau fod y bobl rydym yn eu cyflogi yn hapus. Rydym yn meithrin amgylchedd gwaith cadarnhaol, gweithlu sy'n ehangu ac yn gwella'n gyson, ac yn cynnig y cyfle i chi herio'ch hun. Yn ogystal â hynny, mae gennym ystod eang o fudd-daliadau i sicrhau fod ein gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, ac aelodaeth â disgownt i'n campfeydd, ein salonau a'n bwytai hyfforddi proffesiynol.

Mae ein 5 safle, sydd wedi'u lleoli mewn ardal odidog yng Ngogledd Cymru, yn ehangu ac yn datblygu'n gyson. Gyda pherthnasoedd cryf gyda nifer o gwmnïau yn yr ardal, rydym yn helpu rhoi'r dechrau gorau i'n myfyrwyr i'w gyrfaoedd ac yn helpu'r economi leol i ffynnu. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch, ac rydym yn parhau i ddatblygu'r gwerthoedd pwysig hynny trwy ymrwymo i hyrwyddo'r Gymraeg. Rydym yn falch iawn o'r hyn rydym wedi'i adeiladu yma ac rydym bellach yn chwilio am rywun i wella ein gweithlu sydd eisoes yn eithriadol.

Crynodeb o'r Swydd

Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Hyfforddwr / Arddangoswr / Asesydd mewn Lletygarwch ac Arlwyo

Lleoliad: Iâl

Math o Gontract: Parhaol/ Llawn Amser

Cyflog: £26,488.40 - £30,383.50

Mae Coleg Cambria yn gwahodd ceisiadau am swydd unigryw Hyfforddwr Arddangoswr/Asesydd mewn Lletygarwch ac Arlwyo, sydd wedi'i leoli ar ein safle Iâl. Mae'r rôl hybrid hon yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy'n angerddol am addysgu ac asesu ym maes lletygarwch ac arlwyo, gydag is-adran o gyfrifoldebau sy'n cynnwys cyfarwyddyd ac arddangosiad 70% ac asesu 30%.

Yn bennaf, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gyflwyno sesiynau ymarferol o ansawdd uchel i fyfyrwyr, eu goruchwylio a'u harwain nhw trwy elfennau ymarferol eu rhaglenni. Mae hyn yn cynnwys paratoi ac amserlennu gweithgareddau ymarferol sy'n deillio o gydlynwyr cyrsiau a darlithwyr perthnasol, a rhoi cefnogaeth ac adborth parhaus i fyfyrwyr i feithrin eu twf proffesiynol a phersonol. Mae dyletswyddau rheolaidd yn cynnwys cadw cofnodion, cynorthwyo mewn adolygiadau myfyrwyr, a sicrhau bod holl ganlyniadau'r cwrs yn cael eu bodloni â'r safonau uchaf.

Ar yr ochr asesu, mae'r swydd yn gofyn am gefnogi myfyrwyr trwy amrywiol gymwysterau hyd at Lefel 4, gan gynnwys cynnal Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi, asesiadau cychwynnol, a monitro cynnydd tuag at gymwysterau yn barhaus. Bydd yr asesydd hefyd yn ganolog wrth ddatblygu methodolegau asesu a pharatoi ymgeiswyr ar gyfer ymweliadau dilysu, gan sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau'r coleg a'r corff dyfarnu.

Mae'r cyfle hwn yn ddelfrydol i rywun sydd â chefndir cadarn mewn lletygarwch ac arlwyo, sy'n edrych i effeithio ar ddyfodol y diwydiant drwy feithrin ac asesu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol. Mae Coleg Cambria yn cefnogi gweithle amrywiol ac yn awyddus i weld ceisiadau gan yr holl ymgeiswyr cymwys.

Gofynion Hanfodol
  • Cymhwyster proffesiynol Lefel 5 mewn pwnc perthnasol neu gymhwyster cyfwerth
  • Cymhwyster asesydd neu fod yn fodlon gweithio tuag at hynny (TAQA)
  • Cymwysterau Saesneg a Mathemateg Lefel 2 (neu gymwysterau cyfwerth) gradd 4 (C) neu uwch.
  • Profiad amlwg yn y diwydiant mewn maes perthnasol proffesiynol.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae hyrwyddo'r Gymraeg yn rhan hanfodol o'n gwaith. Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno cais yn Gymraeg. Nid ydym yn trin cais a gyflwynwyd yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a chyflwynwyd yn Saesneg.

Bydd ffurflenni cais, deunydd esboniadol, gwybodaeth am y broses gyfweld a dulliau asesu a disgrifiadau swydd i gyd ar gael yn Gymraeg.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau'.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'n gwaith, ac mae'r coleg wedi ymrwymo i gael grwp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn 'agored i niwed' yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo'n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Byddai gofyn i chi hefyd gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg fel Athro Addysg Bellach.

Fel arfer mae swyddi'n cael eu hysbysebu gydag ystod cyflog. Os cewch gynnig swydd yn y coleg, bydd profiad perthnasol yn cael ei ystyried er mwyn pennu eich cyflog cychwynnol.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Buddion

Cynllun(iau) pensiwn ardderchog

Hawl gwyliau blynyddol hael

Darpariaeth feithrin ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy

Gostyngiadau ar ystod o gyrsiau gyda'r nos y coleg

Mynediad i ystod eang o gyrsiau e-ddysgu a datblygiad proffesiynol

Disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ardderchog

Parcio am ddim ar bob safle

Cynllun Beicio

Cyfraddau gostyngol ar gyfer trin gwallt a thriniaethau harddwch

Cyfraddau gostyngol yn ein bwytai

Absenoldeb mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth estynedig