MANYLION
 • Lleoliad: Aberystwyth, SY23 3BP
 • Testun:
 • Cytundeb: Cyfnod penodol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
 • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Technegydd Cyfryngau Creadigol

Technegydd Cyfryngau Creadigol

Coleg Sir Gar
Technegydd Cyfryngau Creadigol
Application Deadline: 23 May 2024

Department: Cyfadran o Creadigrwydd & Sgiliau

Employment Type: Contract Cyfnod Penodol

Location: Campws Aberystwyth

Reporting To: Pennaeth Aberystwyth

Compensation: £15,642 - £16,139 / blwyddyn

DescriptionMae'r Gyfadran Creadigrwydd a Sgiliau yng Ngholeg Ceredigion am benodi Technegydd Cyfryngau Creadigol dynamig, blaengar a fydd yn cefnogi'r ddarpariaeth Cyfryngau a Chelf ar Gampws Aberystwyth. Dylai ymgeiswyr allu ymgymryd â phrosesau ffilmio, cipio, golygu ac allgludo fideos. Dylent fod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o gyfarpar cyfryngau fel camerâu a chyfarpar sain. Byddai arbenigedd mewn caledwedd a meddalwedd Apple yn arbennig o bwysig, a byddai gwybodaeth am rai o'r systemau a'r pecynnau cymwysiadau poblogaidd yn ddelfrydol.

Mae'r swydd yn cynnig cyfle cyffrous a llawn her i berson â meddwl technegol sy'n hoffi datrys problemau ac sy'n hapus i gydweithio o fewn amgylchedd tîm yn ogystal â gweithio'n annibynnol.

Cyfrifoldebau Allweddol
 • Darparu cefnogaeth i'r timau Cyfryngau Creadigol a Chelf i gynorthwyo gyda rheoli, cynnal a chadw a diogelwch cyfarpar clyweledol;
 • Darparu cyngor, arweiniad a chymorth ar faterion caledwedd a meddalwedd a godir gan staff a dysgwyr. Nodi a thrwsio namau meddalwedd a chaledwedd yn gyflym ac yn effeithlon gyda chymorth canolog lle bo angen;
 • Ymgymryd â gosod a ffurfweddu pob caledwedd cyfrifiadurol newydd mewn perthynas â'ch maes cyfrifoldeb er mwyn sicrhau ei fod yn gweithredu i'r safon ansawdd uchaf;
 • Cynnal a chadw amgylchedd gwaith glân a diogel, gan gydymffurfio â rheoliadau Iechyd a Diogelwch;
 • Paratoi, cynnal a diweddaru dogfennau Iechyd a Diogelwch perthnasol megis Asesiadau Risg, Systemau Gwaith Diogel, cofnodion COSHH a chofnodion cynnal a chadw cyfarpar, trwy gysylltu â thimau cwrs;
 • Cymryd rhan mewn parhau i ddysgu am holl gynhyrchion a gwasanaethau Apple i sicrhau y darperir y lefel uchaf o gyngor ac arweiniad

Sgiliau Gwybodaeth ac ArbenigeddHanfodol:
 • Cymhwyster Lefel 3 o leiaf (Safon Uwch /Diploma Cenedlaethol BTEC) neu 3 blynedd o brofiad diwydiannol mewn maes cysylltiedig
 • TGAU Saesneg ac Mathemateg neu Lefel O - o leiaf Gradd C neu (CSE Gradd 1 cyfwerth)
 • Profiad diweddar a pherthnasol o weithio gyda thechnoleg Apple
 • Bod yn gymwys wrth ddefnyddio'r cyfarpar canlynol: Camerâu digidol ar gyfer lluniau llonydd a fideo, meddalwedd golygu ac animeiddio
 • Cyfathrebwr da gyda diplomyddiaeth a thact
 • Sgiliau rhyngbersonol a threfnu da
 • Y gallu i weithio'n gytûn gyda myfyrwyr a chydweithwyr
 • Y gallu i weithio dan bwysau ac i derfynau amser tynn
 • Y gallu i weithio'n hyblyg
Dymunol:
 • BA Anrh/HNC/HND mewn maes cysylltiedig
 • Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch priodol (neu barodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant priodol)
 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf (Os nad oes gennych gymhwyster Cymorth Cyntaf, parodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant cyn gynted â phosibl)
 • Dealltwriaeth dda o'r rôl cymorth technegol mewn Addysg Bellach ac Uwch
Yr Iaith Gymraeg:
 • Llefaredd Cymraeg (Gwrando/Siarad) - Lefel 0/1
 • Llythrennedd Cymraeg (Ysgrifennu/Darllen) - Lefel 0/1
Gweler disgrifiadau iaith manwl ynghlwm.

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Am ddisgrifiad swydd llawn, cliciwch ynghlwm.

Buddion
 • Byddwch yn cael 28 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod cau sef cyfanswm o 41 diwrnod o wyliau y flwyddyn. Hefyd byddwch yn cael 4 diwrnod ychwanegol ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth.
 • Cynllun pensiwn hynod o hael gyda 20% o gyfraniadau cyflogwr.
 • Rhaglen dysgu a datblygu proffesiynol wobrwyedig.
 • Cynllun seiclo i'r gwaith
 • Maes parcio ceir am ddim ar y safle
 • Disgowntiau mewn siopau adwerthu ac ar-lein