MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Full time
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

ATHRO/ATHRAWES. YSGOL GYNRADD GOETRE

ATHRO/ATHRAWES. YSGOL GYNRADD GOETRE

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
YSGOL GYNRADD GOETRE
Pennaeth: Mr. D. Beech

Angen ar gyfer Medi 2024

Athro/Athrawes Ysgol Gynradd CC2/3
Llawn Amser 100%
Graddfa Cyflog Athrawon
Swydd Dros Dro
(1 flwyddyn i ddechrau - yn debygol o fod yn hirach)

Rydym yn croesawu ceisiadau gan athrawon brwdfrydig, sy'n teimlo y gallant helpu ein hysgol i adeiladu ar ei chryfderau a gweithio tuag at ragoriaeth mewn darpariaeth, cyflawniad a chyrhaeddiad.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:
• yn ymarferydd ystafell ddosbarth ardderchog a bod â dealltwriaeth glir o addysgu a dysgu effeithiol i ysbrydoli, meithrin ac arwain disgyblion o bob gallu;
• bod â disgwyliadau uchel iawn o gyflawniad ac ymddygiad a bod ganddynt egni, brwdfrydedd, egni a phenderfyniad i godi safonau;
• bod â gwybodaeth gyfoes am y Cwricwlwm i Gymru a bod yn rhagweithiol mewn dysgu proffesiynol eich hun;
• yn gallu darparu profiadau dysgu o ansawdd uchel drwy ddull dychmygus o ddysgu seiliedig ar sgiliau, gan gynnwys y gallu i ddefnyddio TG cyfredol yn effeithiol i ymgysylltu ac ysgogi
• gyda'r gallu i ymgorffori strategaethau asesu ar gyfer dysgu yn llawn, asesu'n effeithiol, gosod targedau a defnyddio data'n effeithiol;
• gydag agwedd gadarnhaol a brwdfrydig tuag at bob agwedd ar fywyd yr ysgol;
• yn meddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol gyda staff, rhieni a disgyblion;
• yn gweithio'n galed ac yn gallu gweithio'n effeithiol gyda'r Pennaeth, y tîm arwain, cydweithwyr, llywodraethwyr, rhieni, a'r gymuned ehangach; a
• yn cefnogi ein hymdrech i ddatblygu cyfranogiad disgyblion sy'n seiliedig ar werthoedd sy'n parchu hawliau.

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad DBS estynedig.

Gellir cael ffurflenni cais ar-lein yn www.merthyr.gov.uk
Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gellir cael ffurflenni cais drwy ffonio 01685 725000 ac fe'u dychwelir erbyn dydd Iau Mai 23 2024 fan bellaf i Weinyddiaeth Adnoddau Dynol, y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN.
E-bost: Human.ResourcesAdmin@merthyr.gov.uk

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Gellir cyflwyno ffurflenni cais yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw geisiadau a gwblheir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rhai a gyflwynir yn Saesneg.
Os ydych chi ar y rhestr fer yn llwyddiannus ar gyfer cyfweliad, cysylltwch â human.resourcesadmin@merthyr.gov.uk i roi gwybod i ni os hoffech i'ch cyfweliad gael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ymrwymo i ddiogelu a diogelu'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned. Gwneir gwiriadau cyn-cyflogaeth trwyadl ar gyfer pob apwyntiad fel rhan o'n proses recriwtio a dethol.
Mae'n ofynnol i bob gweithiwr gydymffurfio â'u cyfrifoldebau unigol a sefydliadol o dan y Ddeddf Diogelu Data, y Polisi Diogelwch Gwybodaeth a pholisïau gweithredol ategol perthnasol. Ni ddylid datgelu neu drosglwyddo unrhyw faterion o natur gyfrinachol i unrhyw bersonau neu drydydd parti anawdurdodedig o dan unrhyw amgylchiad naill ai yn ystod neu ar ôl cyflogaeth ac eithrio yng nghwrs priodol eich cyflogaeth neu fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu'r ddau. Gall unrhyw achos o dorri cyfrinachedd arwain at gamau disgyblu.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn ein gweithlu ac yn ystyried ein hunain yn Gyflogwr Dewis, wedi ymrwymo i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ein gwaith. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn annog ymgeiswyr o bob grwp a chefndir i wneud cais ac ymuno â ni yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Rydym wedi ymrwymo'n gryf i ddileu gwahaniaethu yn y gweithle a sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu anghyfreithlon yn digwydd yn y broses recriwtio a dethol ar sail oedran, anabledd, rhyw, hil, cyfeiriadedd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd a mynegiant, a beichiogrwydd a mamolaeth