MANYLION
  • Lleoliad: St Mary’s Roman Catholic Primary School,
  • Oriau: Not Specified
  • Cytundeb: Not Specified
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £10.00 - £12.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 03 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gynradd y Santes Fair

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dirprwy Bennaeth - Ysgol Gynradd y Santes Fair
Disgrifiad swydd
32.5 awr

ISR L7 - L11

Mae llywodraethwyr ein hysgol Gatholig lwyddiannus a blaengar yn ceisio penodi ymarferydd ysbrydoledig, o ansawdd uchel sydd â sgiliau rheoli a rhyngbersonol rhagorol fel ei Dirprwy Bennaeth newydd.

Mae llawer o elfennau o ymarfer cryf ar waith yn ysgol y Santes Fair, fel y nodwyd mewn arolygiad Estyn diweddar. Fel Ysgol Arloesi yn ystod datblygiad Cwricwlwm i Gymru, mae ysgol y Santes Fair wedi cynllunio a gweithredu cwricwlwm eang, pwrpasol a deniadol i'w dysgwyr.

Yn ysgol y Santes Fair, gallwn gynnig y canlynol i chi:

Ethos Catholig cryf a chefnogol, sy'n treiddio i fywyd yr ysgol.

Datblygiad proffesiynol sydd wedi'i wreiddio mewn ymchwil addysgol gyfoes.

Penderfyniad i ddatblygu ymhellach gwricwlwm sy'n creu dysgwyr uchelgeisiol, galluog gydag amrywiaeth eang o ddyfnder a gwybodaeth a sgiliau.

Plant sy'n chwilfrydig am y byd y maent yn byw ynddo ac sy'n dangos cariad at ddysgu.

Tîm ymroddedig iawn o lywodraethwyr a staff sy'n ymroddedig i fynd ar drywydd rhagoriaeth.

Rydym yn chwilio am Ddirprwy Bennaeth sy'n:

Gatholig mewn gair a gweithred ac sy'n dangos dealltwriaeth glir o ddiben addysg Gatholig ac a fydd yn arwain ac yn modelu ein hethos a'n gwerthoedd Catholig yn yr ysgol a thrwy gydol y gymuned ehangach.

Wedi profi ei hun fel athro/athrawes Gatholig ragorol, gyda safonau uchel a phenderfyniad i hwyluso cyfraddau cynnydd cyflym ym mhob disgybl.

Yn ymrwymedig i wella'r ysgol ac sy'n meddu ar y sgiliau angenrheidiol i symbylu ac ysgogi mentrau.

Yn fedrus wrth fentora a chefnogi cydweithwyr yn y daith tuag at ragoriaeth.

Yn meithrin partneriaethau cryf â disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol i ddarparu amgylchedd lle mae pawb yn cael eu cynorthwyo i gyflawni eu potensial llawn.

Yn meddu ar synnwyr digrifwch da, natur gadarnhaol, siriol a'r brwdfrydedd i gefnogi'r pennaeth a'r llywodraethwyr wrth arwain a rheoli'r ysgol.

Mae croeso i chi ymweld â'r ysgol.  Cysylltwch â Mrs Large yn swyddfa'r ysgol i drefnu apwyntiad. 

Gall darpar ymgeiswyr gael rhagor o wybodaeth ar wefan yr ysgol.

Dylid llenwi ffurflen gais (Ceir ffurflenni CES yn http://www.catholiceducation.org.uk/recruitment-process/item/1000042-application-forms).

Gellir cyflwyno ffurflenni yn electronig (anfonwch neges e-bost i: admin@stmaryscps.bridgend.cymru) neu fel copi papur (at sylw'r Pennaeth, Mrs Rachel Azzopardi) erbyn dydd 03 Mai 2024 am 12:00pm.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 03 Mai 2024

Dyddiad Llunio'r Rhestr Fer: 07 Mai 2024

Arsylwadau gwersi: Wythnos yn dechrau 13eg Mai

Dyddiad y Cyfweliad: 17 Mai 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person